Nieuws

De schadelijkheid van stoffen voorspellen

Toegevoegde waarde van in silico-modellen voor waterkwaliteitsvraagstukken

KWR gaat in silico-tools gebruiken om de schadelijkheid van stoffen te kunnen voorspellen. Aan de hand van de chemische structuur van stoffen kunnen de toxicologische eigenschappen worden afgeleid en wordt inzicht verkregen in mogelijk nadelige effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu. Inschattingen met in silico-tools gaan sneller en zijn kostenefficiënter dan de uitvoering van toxicologische experimenten. In het oplossen van waterkwaliteitsvraagstukken helpen in silico tools in het prioriteren van vervolgonderzoek en bij een geïntegreerde aanpak voor veiligheids- en risicobeoordeling van stoffen.

Wereldwijd neemt het aantal stoffen dat in water kan worden aangetroffen toe. Voor nieuwe, opkomende stoffen en voor stoffen die kunnen ontstaan in het milieu of bij waterbehandeling (transformatieproducten), is vaak nauwelijks informatie beschikbaar over toxicologische eigenschappen en mogelijk nadelige effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu. In silico modellen zijn gericht op het voorspellen van toxiciteit van stoffen en bieden hiervoor uitkomst.

QSAR en ‘read-across’

Met behulp van (kwantitatieve) structuur-activiteit-relaties ofwel (Q)SARs ((quantitative) structure-activity relationships) wordt op basis van de chemische structuur bepaald of een stof naar verwachting een nadelig gezondheids- of milieueffect kan veroorzaken. Met een zogenoemde ‘read-across’ wordt de chemische structuur van een stof vergeleken met andere stoffen om te kunnen voorspellen wat de mogelijke nadelige effecten ervan zijn op mens en milieu. Voor stoffen met zeer beperkte toxicologische informatie is een in silico-benadering sneller en kostenefficiënter dan toxicologische experimenten.

Inperken van risico’s

De toegevoegde waarde van in silico-tools voor waterkwaliteitsvraagstukken zit in het prioriteren van vervolgonderzoek en een geïntegreerde aanpak voor veiligheids- en risicobeoordeling. Dankzij deze toegevoegde waarde helpen in silico-tools bij het doelgericht kiezen en inzetten van maatregelen en besluitvorming die eventuele risico’s van stoffen tegengaan.

Schematische weergave van toepassingen van in silico modellen voor toxiciteit voor het prioriteren van stoffen voor vervolgonderzoek en interpretatie van chemische analyses in het kader van waterkwaliteitsmonitoring.

 

Schematische weergave van de toepassing van in silico modellen voor veiligheids- en risicobeoordeling van individuele (waterrelevante) stoffen.

delen