project

Onbekende antropogene stoffen in de grond- en drinkwater

De Drinkwaterregeling stelt dat een drinkwaterbedrijf het wettelijk meetprogramma dient te volgen of anders een meetprogramma dient te hebben dat opgesteld is vanuit een risicobeoordeling. Gelet op de omvang van een wettelijk meetprogramma heeft Brabant Water in 2018 een eerste versie van het zogeheten risicogestuurd meetprogramma opgesteld. Het onderzoek naar antropogene stoffen is daarin meegenomen. Dit geldt echter niet voor stoffen waar Brabant Water nog niet eerder onderzoek naar heeft gedaan. Bij de goedkeuring van het risicogestuurd meetprogramma heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport aangegeven dat Brabant Water de toegevoegde waarde van de inzet van screenende analysetechnieken moet evalueren. Nu is er een mogelijk beperkt beeld van de waterkwaliteit gelet op (nieuwe) antropogene stoffen. We zien vooral wat er niet in zit en niet wat er wel in zit.

Om het risicogestuurd meetprogramma beter te voeden wordt er onderzoek gedaan naar aanwezigheid van antropogene stoffen in de winningen en drinkwater (af pompstation) op 2 locaties van Brabant Water door inzet van non-target screenings technieken inclusief data-science tools en inzet van effectgericht meten (kwantificering risico door middel van bioassays).

Inzet van nieuwe technieken voor antropogene stoffen: non target screening en effect metingen

Binnen het Bedrijfstakonderzoek zijn diverse non-target screening technieken ontwikkeld die het mogelijk maken een breed scala aan stoffen aan te tonen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de toepassing van effectgericht meten met bioassays, welke inzicht geven in de mogelijke aanwezigheid van voor gezondheidsrisico’s relevante effecten van in het water aanwezige stoffen. In dit project zullen twee verschillende non-target screenings technieken inclusief data-science tools en bioassays worden ingezet op watermonsters van twee leveringsgebieden om beter inzicht te krijgen in de aanwezigheid van antropogene stoffen in het grond- en drinkwater van Brabant Water. Daarmee kan er in de toekomst nog veel beter worden gefocust op de werkelijke risico’s van antropogene stoffen in het grond- en drinkwater van Brabant Water.

Handvatten voor aanscherpen meetprogramma antropogene stoffen

Uiteindelijk geven deze opbrengsten uit dit project Brabant Water handvatten om het meetprogramma voor antropogene stoffen verder aan te scherpen. Er komt inzicht welke techniek het best toegepast kan worden op een leveringsgebied op basis van bijv. kwetsbaarheid. Hierdoor:

  • Kan het risicogestuurd meetprogramma meer focussen op de werkelijke risico’s;
  • Wordt er een completer beeld van de waterkwaliteit verkregen;
  • Kunnen de klanten beter geïnformeerd worden over de risico’s;
  • Kunnen er betere beheersmaatregelen worden genomen op antropogene stoffen.