onderwerp

Veilige innovatie en de watersector

Signaleren en beheersen van risico’s bij toepassing van nieuwe technologieën

Technologische innovaties kunnen risico’s voor het (drink)water en de volksgezondheid met zich meebrengen. Een grotere bewustwording en een adequate risicobeoordeling en -beheersing kunnen de juiste risicoperceptie bewerkstelligen en de maatschappelijke acceptatie van de innovaties bevorderen. De watersector wil met onderzoek proactief de verbinding leggen tussen kansen, veiligheid en acceptatie van nieuwe technologieën. KWR biedt concrete oplossingen door onderzoek uit te voeren naar de duiding en opties voor risicobeheersing. Dit draagt bij aan het behoud van een sterk publiek vertrouwen in de watersector.

Onzekerheden van innovaties

De Nederlandse overheid en de EU stimuleren innovatie sterk. Denk aan nieuwe stoffen, nanotechnologie, nieuwe vormen van energiewinning zoals schaliegas, of de ontwikkeling van een bio-economie. Maar innovaties brengen naast verwachtingen ook onzekerheden met zich mee. Ze verschijnen vaak op de markt zonder dat wettelijke kaders zijn aangepast. Of er ontbreekt inzicht in eventuele risico’s voor het (drink)water en de voorwaarden voor maatschappelijke acceptatie. De watersector wil met onderzoek proactief de verbinding leggen tussen kansen, veiligheid en acceptatie van nieuwe technologieën.

Onderzoek en risicobeheersing

Om tot concrete oplossingen voor veilige innovatie te komen, doet KWR onderzoek naar de duiding en het managen van eventuele risico’s van nieuwe technologieën. Hieronder worden enkele voorbeelden van dit onderzoek vermeld.

Risicobeoordeling en -beheersing

Signalering en beheersing van eventuele risico’s voor de volksgezondheid in drinkwaterproductie en –distributie, bijvoorbeeld door gebruik van kwantitatieve risicoanalyse (zoals Quantitative Microbial Risk Assessment, QMRA) en kwalitatieve Water (Cycle) Safety Plans (WSP’s). Voor de blootstellingsbeoordelingen en voor het intrinsieke gevaar van toepassing van nieuwe technologieën en de risico’s ontwikkelen we innovatieve methoden.

Overkoepelende methode

Ontwikkeling en validatie van een overkoepelende methode voor risicoanalyse voor nieuwe technologieën, gericht op waterkwaliteit en volksgezondheid en voortbouwend op bestaande methodieken.

Veilig water

Onderzoek naar fundamentele en praktische aspecten van de effectiviteit van zuiveringsprocessen, en opties voor niet-technologische interventies ter verbetering van de waterkwaliteit en het gebruik van watersystemen.

Risicoperceptie en veiligheid

Onderzoek naar de verwachtingen en opvattingen van burgers naar de risico’s en de veiligheid van watersystemen, en naar de risicocommunicatie van de watersector.

Behoud publiek vertrouwen

Met risicoanalyse en –beheersing en onderzoek biedt KWR de nodige aanknopingspunten waarmee nieuwe technologieën veilig kunnen worden ingevoerd. De watersector kan zo nodig proactief op risico’s reageren. Technologieontwikkelaars krijgen aanknopingspunten voor veilige, effectieve en efficiënte innovatie met een grotere kans op acceptatie door de markt. Verder beschikken overheidsinstanties over heldere informatie die hun ondersteuning biedt bij eventuele beslissingen rondom aanvullend beleid. Dit draagt bij aan het behoud van een sterk publiek vertrouwen in de watersector.

 

T-mrx72qpVU

Video 3:12  – ‘Innovating with Nanotechnology in NanoNextNL through Risk Analyses and Technology Assessment’ door nanonextnl