project

B-WaterSmart

In het Horizon 2020 project B-WaterSmart dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie werkt KWR samen met 36 partners (onderzoeksinstituten, waterbedrijven, leveranciers van techniek, MKB) aan het versnellen van de transformatie tot een “water smart” economie en maatschappij die intelligent omgaat met water op basis van de ‘’water smartnes visie ontwikkeld door Water Europe. Het project is gericht op systeeminnovatie in Europese kustregio’s (qua schaal van stad tot regio) in zes “living labs” in Alicante (Spanje), Bodø (Noorwegen), Vlaanderen (België), Lissabon (Portugal), Ostfriesland (Duitsland) en Venetië (Italië). Deze vullen elkaar aan wat betreft schaal, soort watergebruik, sectoren en uitdagingen in verband met water.

De regionale projecten zullen leiden tot technieken voor hergebruik van water en terugwinning van grondstoffen, en de toepassing van smart data voor de efficiënte en veilige toewijzing van water en gebruik van grondstoffen (water, energie, nutriënten). Het resultaat is een raamwerk voor intelligent water dat gebruikt kan worden om te beoordelen hoe de deelprojecten bijdragen aan een economie en maatschappij die intelligent omgaat met water, en alle middelen met betrekking water zo beheert dat tekorten aan water en waterverontreiniging worden voorkomen, de klimaatbestendigheid wordt verhoogd, risico’s met betrekking tot water effectief worden beheerst, en waardevolle stoffen worden teruggewonnen.

Integratie van data leidt tot ICT oplossingen

KWR leidt het werkpakket met de ontwikkeling van water-smart applicaties en data. Dat zal leiden tot een aantal applicaties en tools die in elke regionale case study worden gedemonstreerd. Er komen twee toolkits met ICT oplossingen voor monitoring, onderhandelingen en het ondersteunen van beslissingen, en voor het bouwen van modellen van de watercyclus en beoordelen van oplossingen.

Samen geven deze toolkits een volledig overzicht van het intelligent omgaan met water op het schaalniveau van de watercyclus, op basis van de uitkomsten van de deelprojecten. Het project levert ook een dashboard voor het beoordelen van water smartness, dat is getest in de living labs. Het is de bedoeling dat deze tools interoperabel en overdraagbaar zijn. Ook bouwt het project verder op de FIWARE-technologie om te voorzien in interoperabiliteit en uitwisseling tussen sectoren – wat essentieel is voor systeemverandering.

Infographic waterstromen

Living Lab Flanders: van een lineair tot een circulair watersysteem

In samenwerking met De Watergroep, Aquafin, de stad Mechelen, Proefstation voor de Groenteteelt en Vito, werkt KWR aan het Living Lab Flanders.

Vlaanderen heeft te maken met diverse uitdagingen wat betreft water. Deze worden veroorzaakt door de combinatie van een hoge vraag naar drinkwater vanwege de hoge bevolkingsdichtheid, hoge vraag naar irrigatiewater voor de landbouw, te intensief gebruik van grondwater, een teruglopende waterkwaliteit, en gebrek aan water door droogte en klimaatverandering. Het omzetten van het regionale watersysteem van lineair naar volledig circulair door het integreren van de stedelijke en natuurlijke watercyclussen is essentieel om de levering van zoetwater aan alle sectoren te verzekeren. Vooral gezien de droge periodes in de afgelopen jaren (b.v. 2017-2020) is er veel belangstelling voor alternatieve bronnen van water en het ontwikkelen van een robuuster, water smart systeem.

Q7JANX4K6hE

B-WaterSmart analyseert het regionale watersysteem en het potentieel voor de toepassing van water smart oplossingen. Deze omvatten het sluiten van watercyclussen, vergroten van de veerkracht en het integreren van het bestaande natuurlijke watersysteem als een op de natuur gebaseerde oplossing in combinatie met het verzekeren van gesloten watercyclussen die veilig hergebruik mogelijk maken. Op het plaatselijke schaalniveau worden er technische demonstraties ontwikkeld op basis van alternatieve bronnen en het hergebruik van afvalwater voor drinkwater, en beheersing van zware regenval en hergebruik voor irrigatie. De ervaringen van de demonstratielocaties worden dan gebruikt voor het bepalen van het potentieel voor de valorisatie van de toegepaste technieken op een grotere schaal, op deze of andere locaties. De beoordeling van het regionale watersysteem van Mechelen en De Watergroep zal de mogelijkheid scheppen voor systeeminnovatie in deze regio, en de basis vormen voor de planning van smart waterbeheer in Vlaanderen in 2040.

B-watersmart is een H2020-project met 36 deelnemers

B-WaterSmart is een vierjarig Horizon2020 project in het kader van het EU-programma Water in the Context of the Circular Economy. In dit project werken 36 partijen (waterbedrijven, bedrijfsleven, MKB, technologie platforms, plaatselijke en regionale overheden, en onderzoeksinstituten) samen. Het project bouwt verder op een breed programma van eerder onderzoek en innovaties en Europese netwerken. Het project is een samenwerking van de ARC partners.

BTO-partner De Watergroep neemt deel als probleemeigenaar wat betreft drinkwater voor de case study en het living lab Flanders. De doelstellingen van B-WaterSmart zijn nauw verbonden met die van ULTIMATE en WaterMining waar KWR ook deel aan neemt. De H2020 projecten dragen bij aan doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van een circulaire economie in Europa.

Het project ontvangt financiering van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van subsidie nummer  869171 -B-Watersmart.