project

Water Circulair Nieuwegein

In het TKI-project ‘Water Circulair Nieuwegein’ wordt voor een hoog stedelijk gebied (casus binnenstad gemeente Nieuwegein) een waterconcept ontwikkeld in een interactief proces met de stakeholders (gemeente, waterschap en projectontwikkelaars). Dit traject is een voorbereiding voor de realisatie van circulaire waterconcepten in de praktijk van de herontwikkeling van Nieuwegein City West.

Technologie

In de duurzame ontwikkeling van een nieuw te bebouwen gebied wordt het water vaak te laat in het planproces meegenomen. Dit leidt tot gemiste kansen. Denk hierbij aan het creëren van mogelijkheden om regenwater langer vast te houden, het scheiden van afvalwaterstromen en het in de wijk gebiedsgericht weer zuiveren en (her)gebruiken van waterstromen.

De ambitie van de gemeente Nieuwegein is vooral om een aantrekkelijke wijk te realiseren met veel groen. In het project Water Circulair Nieuwegein ontwikkelen we technieken om de kansen voor water optimaal te benutten, en om oplossingen te vinden voor het omgaan met waterkwaliteitsrisico’s bij (her)gebruik van waterstromen.

Uitdaging

Het is een uitdaging om een watersysteem zodanig te ontwerpen dat het voldoet aan de volgende wensen:

 • Circulair: waarbij zoveel water in het gebied blijft om watervraag en aanbod te matchen, en waarbij water zoveel mogelijk verantwoord wordt hergebruikt en waterstromen worden gescheiden.
 • Klimaatadaptief: we realiseren een systeem dat extreme neerslag kan verwerken en in droge perioden (zoals in 2018 en 2019) kan bijdragen aan de waterbehoefte van stedelijk groen en andere functies. Op zo’n manier kan het water ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van hittestress.
 • Zichtbaar: water draagt in belangrijke mate bij aan de beleving van de stad en vergroot de kwaliteit van het verblijfsklimaat (verkoeling, hoge waardering).
 • Ontwikkeling van een blauw/groene omgeving: door water te bufferen (op daken, gevels, bodem en diepe ondergrond, openbare ruimte, gebouwen) ontstaat de optie om in tijden van waterschaarste water beschikbaar te hebben voor de stad (groene daken, groene binnenterreinen, openbaar stedelijk groen, etc).
 • (H)erkenning en beheersing van watergerelateerde risico’s:
  – microbiologische veiligheid;
  – chemische waterkwaliteit (beperken dat verontreinigingen zoals medicijnresten in het milieu terecht komen);
  – wateroverlast voorkomen.

Oplossingen

Het project Water Circulair Nieuwegein draait om het vormgeven van een duurzaam waterconcept voor het bebouwde gebied en de implementatie van het concept in Nieuwegein.

Het onderzoek bevat de volgende onderdelen:

1. Design van een circulair watersysteem voor een hoog binnenstedelijk gebied

 • Schets(en) van een circulair watersysteem voor de binnenstad van de gemeente Nieuwegein. Een schets is een driedimensionaal beeld, waarbij de mogelijkheden op verschillende hoogteniveaus worden verkend. Dus: op het dak (bijvoorbeeld blauw/groene daken), gevel, straatniveau en de (diepe) ondergrond
 • Technisch design, waarbij de schetsen verder worden verfijnd. Deze worden uitgewerkt in verschillende modules, zoals module blauw/groen daken, grijswater systeem, ondergrondse waterberging, etc.

2. Watertechnologisch onderzoek

 • In dit onderdeel worden de kansrijke opties uit het design (deel 1) nader onderzocht, waterscenario’s opgesteld en uitgewerkt.

3. Risico assessment en waterkwaliteit

 • Dit onderdeel richt zich op de waterkwaliteitsrisico’s en de manier waarop deze risico’s onder verschillende scenario’s beheersbaar zijn. Voor de deelnemende bedrijven biedt met name dit onderdeel een duidelijke meerwaarde ten opzichte van andere projecten rondom waterhergebruik, omdat zij hiermee het zuiveringsrendement van hun technologie kunnen testen en de technologie verder kunnen ontwikkelen.

Plangebied Nieuwegein City met het stationsgebied, Zadelstede & City West.

Impressie van de waterzuiveringsstraat met groen.