Tavishi Guleria MSc

Tavishi Guleria MSc

  • Onderzoeker
  • 030-6069627
  • tavishi.guleria@kwrwater.nl
  • 06-51120041

Tavishi Guleria is milieu-ingenieur en sinds september 2020 verbonden aan KWR. Ze werkt als wetenschappelijk onderzoeker in het Innovatie- en Valorisatieteam van KWR aan ULTIMATE, een project in het Horizon 2020-programma van de EU. In project ULTIMATE wordt gewerkt aan ‘waterslimme industriële symbiose’ ‑ een vorm van circulaire economie waarbij industrieën elkaars afval hergebruiken. In dit project werken 27 partijen met elkaar samen. Op negen grootschalige locaties verspreid over heel Europa worden in het kader van project ULTIMATE technologieën uitgeprobeerd om de technologische, milieutechnische en economische effecten ervan in kaart te brengen. Ook wordt ernaar gestreefd om belanghebbenden en burgers hier actief bij te betrekken en hun steun te werven voor circulaire oplossingen.

Tavishi werkt in project ULTIMATE aan het proefproject in Nederland, waarin de terugwinning en het hergebruik van water, energie en voedingsstoffen uit de glastuinbouw centraal staan. Ze hoopt ook op dit onderwerp te promoveren. Tavishi komt oorspronkelijk uit New Delhi, India, en haalde haar masterdiploma aan de TU Delft met een specialisatie in afvalwaterzuivering.

Ze heeft ook meegewerkt aan internationale samenwerkingsprojecten. Zo was ze onder meer betrokken bij het LOTUSHR-project, waarin holistische oplossingen voor het hergebruik van afvalwater worden ontwikkeld en de risico’s voor de grote steden in India in kaart worden gebracht. Ook werkte ze mee aan het Orange Knowledge Program (OKP) ter bevordering van het opleidingsniveau in de watersector in Zuid-Afrika.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar oplossingen op het gebied van water in landen met een relatief beperkt nationaal inkomen, afvalwaterzuivering, en de terugwinning van hulpbronnen. Ze heeft ervaring met de toepassing van dissolved air floatation (DAF; een techniek om zwevende stoffen te scheiden uit (afval)water); microbellenbeluchting in (anaerobe) vergisting; slibbehandeling; en kwantitatieve microbiologische risicobeoordeling (QMRA), ofwel inschatting van het risico op blootstelling aan micro-organismen. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in datagestuurde terugwinning van grondstoffen uit afvalstromen en de toepassing van slimme technologieën voor hergebruik.