project

IMPETUS

Gezien de voortdurende invloed van klimaatverandering op de gezondheid en het levensonderhoud van mensen en op het milieu, neemt de urgentie van de ontwikkeling van klimaatbestendigheid en aanpassingsvermogen, en duurzame en milieuvriendelijke economische maatregelen alleen maar toe. IMPETUS is een vierjarig project dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie en gecoördineerd wordt door de EURECAT Foundation. Het is gericht op het versnellen van de Europese strategie om klimaatadaptief te worden, en zo voor 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te worden. Door de toepassing van een raamwerk voor aanpassing op basis van oplossingen gebaseerd op meerdere sectoren, schaalniveaus en effecten, en het voortbouwen op Resilience Knowledge Boosters (RKBs), wil IMPETUS sturing op de verschillende governance niveaus en meerdere beleidsstromen voor adaptatie op één lijn zetten.

De aanhoudende invloed van klimaatverandering

De invloed van klimaatverandering is al over de hele wereld zichtbaar en heeft een negatief effect op economieën, samenlevingen en het milieu. De aanhoudende invloed van klimaatverandering eist voortdurende inspanningen om onze klimaatbestendigheid en aanpassingsvermogen te versterken. Om risico’s te vermijden en de potentiële schade te verminderen moeten kritieke processen, gewoontes en structuren veranderen. Dit in combinatie met de overgang naar een duurzame en milieuvriendelijke economie.

Overgang naar een duurzame en milieuvriendelijke economie

Om de versnelling van de Europese klimaatadaptatie strategie te ondersteunen, en de ambitie te realiseren om voor 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te worden, wil IMPETUS klimaattoezeggingen omvormen tot daadwerkelijke, urgente acties om gemeenschappen en de planeet te beschermen. IMPETUS wil een sectoroverstijgend raamwerk voor klimaatadaptatie ontwikkelen en valideren. Dit moet burgers en maatschappelijke organisaties in staat stellen samen adaptatiepakketten en de vereiste implementatieprocessen te ontwikkelen. Het raamwerk bespoedigt de ontwikkeling van Innovation Packages voor de integratie van de elementen zoals methodologie, techniek, governance, bewustzijn, gedrag, economie en financiën.

Oplossingen voor klimaatbestendigheid en aanpassing zijn: (1) goed ondersteund door kennis, als basis voor klimaatbestendigheid; (2) gezamenlijk ontworpen en vormgegeven door de belanghebbenden in de quintuple helix, op meerdere governance niveaus; (3) zo dat ze niet leiden tot spijt, en schaalbaar, afhankelijk van de ontwikkeling van de klimaatverandering en andere drijfkrachten; en (4) kosteneffectief, en duurzaam wat betreft milieu, economie en maatschappij.

Oplossingen op basis van meerdere sectoren, schaalniveaus en effecten

Het conceptuele raamwerk van IMPETUS is gericht op oplossingen op basis van meerdere sectoren, schaalniveaus en effecten. Het raamwerk omvat

(1) nieuwe technische klimaatadaptieve oplossingen voor toepassing op een locatie;

(2) sociale innovaties, betrokkenheid van belanghebbenden, en strategieën voor het aanmoedigen van gedragsverandering;

(3) ontwikkeling, validatie en beoordeling van regiospecifieke adaptatieprocessen en Innovation Packages; en

(4) de toepassing van nieuwe AI-technieken om het delen van kennis en de uitwerking van dynamische adaptatieprocessen te ondersteunen.

IMPETUS is gericht op oplossingen op basis van de natuur, innovatieve techniek, governance, bekostiging en maatschappelijke betrokkenheid, en past die toe op zeven EU regio’s die alle biogeografische gebieden vertegenwoordigen: (1) Continentaal (Berlijn-Brandenburg, Duitsland); (2) Kust (kust van Catalonië, Spanje); (3) Mediterraan (Attica-regio, Griekenland); (4) Atlantisch (Provincie Zeeland, Nederland); (5) Arctisch (Troms en Finnmark, Noorwegen); (6) Boreaal (Zemgale-regio, Letland); en (7) Bergachtig (Valle dei Laghi-gebied, Italië).

Governance niveaus en adaptatiebeleid koppelen

Het conceptuele raamwerk van IMPETUS vormt de overbrugging tussen de verschillende niveaus van governance met betrekking tot klimaatverandering en het beleid voor klimaatadaptatie. Deze koppeling wordt verkregen door een top-down én bottom-up benadering. Hierbij wordt verder gebouwd op wereldwijde en Europese richtlijnen en beleid (top-down), en regionale interventies om het raamwerk in de context te plaatsen (bottom-up).

IMPETUS past Resilience Knowledge Boosters (RKBs) toe voor het creëren van schaalbare kennisruimtes op meerdere niveaus. Deze bieden experts, sleutelgemeenschappen en belanghebbenden in de quintuple helix mogelijkheden voor het delen van ervaringen en kennis voor de implementatie van dynamische processen en pakketten voor klimaatadaptatie.

Multidisciplinair consortium met 32 partners

IMPETUS is een vierjarig H2020 project. Het valt onder EU Water thema Climate-resilient Innovation Packages for EU regions. IMPETUS is een multidisciplinair consortium met 32 partners.

IMPETUS partners: EURECAT Foundation (coördinator), Nelen & Schuurmans, Kompetenzzentrum Wasser Berlin, National Technical University of Athens, EURAC Research, Arctic University of Norway, Baltic Environmental Forum – Letland, CIHEAM-Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Athens University of Economics and Business, Athens Water Supply and Sewerage Company, Ministry of Environment and Energy – Griekenland, Mantis Business Innovation, Ministry of Climate Action, Food and Rural Agenda – Spanje, Universitat Rovira i Virgili, University of Girona, Lobelia Earth, KWR Water Research Institute, Water & Energy Intelligence, Berlin Senate Department for the Environment, Transport and Climate Protection – Duitsland, Berliner Wasserbetriebe, Global Climate Forum, MobyGIS, University of Bern, Consortia di Bacino Imbrifero Montano, Cantina Toblino, Troms og Finnmark County Council, Zemgale Planning Region – Letland, Jelgava Municipal Operational Information Centre – Letland, Thetis, UN Sustainable Development Solutions Network, International Union for Conservation of Nature, European Science Communication Institute.