project

Verkenning effecten droogte op de drinkwaterlevering

Het jaar 2018 gaat als extreem droog jaar de boeken in en zal mogelijk voor waterleidingbedrijven en waterbeheerders 1976 ‘vervangen’ als ijkjaar. De droogte heeft veel media-aandacht gekregen en ook de drinkwatervoorziening is veel in het nieuws geweest. Het lijkt er op dat de problemen voor de drinkwatersector beheersbaar zijn geweest.

Een extreem droog jaar valt binnen het verwachtingspatroon en waterbedrijven en waterbeheerders zijn hierdoor al enigszins voorbereid. De drinkwaterbedrijven voeren in het kader van het hernieuwen van de leveringsplannen een interne evaluatie uit van de gevolgen van de droogte voor hun bedrijfsvoering. Vewin voert met een extern bedrijf een evaluatie uit van de processen en communicatie binnen en buiten de drinkwatersector. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert middels de beleidstafel ‘Droogte’ een evaluatie uit. Ongetwijfeld voeren ook andere sectoren, zoals waterschappen, Rijkswaterstaat evaluaties uit.

Kennisstand toetsen en anticiperen op kennisvragen

Naast het evalueren van de gevolgen van de droogte, vormt de zomer van 2018 een unieke stresstest om de huidige kennisstand te toetsen en op toekomstige kennisvragen te anticiperen. Hiervoor is het van belang om de warmte en droogte te classificeren: hoe extreem was deze situatie? Hoe toepasbaar zijn de omstandigheden als ijkpunt voor kennisopbouw? Hiermee kan getoetst worden hoe droogte en de daarmee verbonden aspecten binnen het huidige (bedrijfstak)onderzoek aan bod komen, en waar kennisopbouw nodig is.

2018 als ijkpunt

Welke nieuwe inzichten komen uit de ervaringen van zomer 2018 naar voren? Wat is er nodig aan kennisopbouw om de resultaten van 2018 als ijkpunt te kunnen toepassen in onderzoek en beleid? Welke aspecten van klimaatverandering zijn relevant en al goed belicht in het huidige Bedrijfstakonderzoek en wat mist er nog?

Doelstelling

Binnen dit verkennend onderzoek is geanalyseerd in hoeverre 2018 representatief is als ijkjaar voor studies naar effecten van klimaatverandering voor de drinkwatervoorziening en het bepalen van adaptieve maatregelen.

Daarnaast is onderzocht in hoeverre er voldoende kennis aanwezig is over de gevolgen van extreme droogte en warmte voor de drinkwatervoorziening om eventueel benodigde adaptieve maatregelen te bepalen. Dit is gedaan op basis van de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe extreem was de droogte en warmte van 2018 en hoe extreem zijn deze omstandigheden in het licht van klimaatverandering in de toekomst?
  2. Wat waren de gevolgen voor de drinkwatervoorziening?
  3. Komen die gevolgen overeen met de verwachtingen vanuit eerdere risicoanalyses naar effecten van klimaatverandering?
  4. Welke nieuwe inzichten zijn ontstaan en waar missen we nog kennis?