onderwerp

Versterken van weerbaarheid en benutten van kansen

Klimaatverandering en de watersector

De watersector heeft praktijkgericht onderzoek nodig om uiteenlopende gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. KWR voorziet in die behoefte met kennisontwikkeling en praktische tools die helpen de effecten van adaptieve maatregelen te beoordelen. Dit versterkt de weerbaarheid van de watersector en helpt kansen door klimaatverandering te benutten.

Noodzaak voor praktijkgericht onderzoek

In Nederland is de gemiddelde temperatuur gedurende de afgelopen eeuw met ongeveer 1,5 ⁰C gestegen. En de gemiddelde neerslagtoename bedraagt meer dan 20%, met overwegend meer neerslag in de winter. Ook treden meer extremen op in de intensiteit van de neerslag (meer piekbuien) en komen hittegolven en perioden met extreme droogte vaker voor. Het zijn ontwikkelingen die zich naar alle waarschijnlijkheid voortzetten, met nadrukkelijke gevolgen voor de watersector. Zo zijn er zorgen over de beschikbaarheid van bronnen voor drinkwater, vooral in droge zomers en bij lage rivierafvoeren. De stabiliteit van het distributienetwerk voor drinkwater en van de microbiële waterkwaliteit staan onder druk. Het is de vraag of natuurdoelen, die vaak wettelijk zijn vastgelegd, haalbaar zijn. En of onze waterbeheersing bij een veranderend klimaat optimaal is ingericht voor landbouw, natuur, stad en drinkwatervoorziening. Daarnaast verwacht men dat de watersector zich inspant om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Al deze kwesties vragen om praktijkgericht onderzoek.

Preparing_for_climate_change_(2)

 

Wateronderzoek, kennisontwikkeling en praktische tools

KWR onderzoekt gevolgen van klimaatverandering die raken aan de drinkwatersector. Praktische tools helpen de effecten van adaptieve maatregelen te beoordelen.

 • Zoetwater
  Toekomstige beschikbaarheid van zoetwater, zowel grondwater als oppervlaktewater, kwantiteit en kwaliteit. Een voorbeeld is de invloed van klimaatverandering op de waterkwaliteit van Rijn en Maas, met het oog op de watervoorziening.
  Tegengaan van waterschaarste door reductie van verdamping via natuurbeheer, hergebruik van gezuiverd afvalwater en lokaal duurzaam gebruik van zoet grondwater in verzilte kustgebieden (Freshkeeper, Freshmaker).
 • Watertemperatuur
  Mogelijke risico’s van de groei van ziekteverwekkende micro-organismen in drinkwater als gevolg van verhoogde temperatuur van water in distributiesystemen.
 • Waterleidingnetten
  Kennisontwikkeling over mogelijke gevolgen van klimaatverandering op het functioneren van waterleidingnetten, zoals toename in leidingbreuken en leidingdruk als gevolg van hogere temperaturen.
 • Stedelijke omgeving
  Vergroting van de weerbaarheid van steden in zowel verwerking van piekbuien als beperking van hittestress.
 • Natuur en landbouw
  Ontwikkelen van ecohydrologische kennis en die vertalen in praktische tools (o.a. simulatiemodellen, systeemanalyse) om effecten van klimaatverandering op natuurwaarden en gewasopbrengsten in de landbouw te voorspellen, om nieuwe hotspots van biodiversiteit te vinden, en ter beoordeling van de effectiviteit van adaptatiemaatregelen.

Accurate reactie op klimaatverandering

Bij gebrek aan zicht op accurate reacties op klimaatverandering, kan de watersector geen stappen maken. KWR doet praktijkgericht onderzoek om de effectiviteit van maatregelen te toetsen. Dat versterkt de weerbaarheid van de watersector en helpt kansen door klimaatverandering te benutten.

Ydol8izzLZA

YeYN_6zYZAs

 

260979606

Video – 01:48
Water company joint research: Effects of emissions and climate change on water quality