onderwerp

Versterken van weerbaarheid en benutten van kansen

Klimaatverandering en de watersector

Klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen in de watersector. De temperatuur op aarde stijgt, het neerslagpatroon wordt grilliger en extremen treden vaker op. KWR doet onderzoek naar gevolgen van klimaatverandering en naar effecten van adaptieve maatregelen. Dit helpt de weerbaarheid van de watersector te versterken en kansen van klimaatverandering te benutten.

Uitdagingen van klimaatverandering

In Nederland is de gemiddelde temperatuur gedurende de afgelopen eeuw met ongeveer 1,5 ⁰C gestegen. En de gemiddelde neerslagtoename bedraagt meer dan 20%, met overwegend meer neerslag in de winter. Ook treden meer extremen op in de intensiteit van de neerslag (meer piekbuien) en komen hittegolven en perioden met extreme droogte vaker voor. In de komende tijd zullen deze ontwikkelingen zich naar alle waarschijnlijkheid voortzetten.

De watersector staat voor veel uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. Er zijn zorgen over de beschikbaarheid van de bronnen voor drinkwater, vooral in droge zomers en bij lage rivierafvoeren. De stabiliteit van het distributienetwerk voor drinkwater en van de microbiële waterkwaliteit staan onder druk. Het is de vraag of natuurdoelen, die vaak wettelijk zijn vastgelegd, haalbaar zijn. En of onze waterbeheersing optimaal is ingericht voor landbouw, natuur en drinkwatervoorziening bij een veranderend klimaat. Daarnaast verwacht men dat de watersector zich inspant om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Er is praktijkgericht onderzoek nodig om al deze uitdagingen tegemoet te treden.

Preparing_for_climate_change_(2)

 

Wateronderzoek, kennisontwikkeling en praktische tools

KWR onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering op alle facetten die van belang zijn voor de drinkwatersector. Ontwikkeling van praktische tools helpt de effectiviteit van adaptieve maatregelen te beoordelen.

• Zoetwater
Onderzoek naar de toekomstige beschikbaarheid van zoetwater, zowel grondwater als oppervlaktewater, kwantiteit en kwaliteit. Een voorbeeld is de invloed van klimaatverandering op de waterkwaliteit van Rijn en Maas met het oog op de watervoorziening.
Tegengaan van waterschaarste door via natuurbeheer de verdamping te reduceren, hergebruik van gezuiverd afvalwater en lokaal duurzaam gebruik van zoet grondwater in verzilte kustgebieden (Freshkeeper, Freshmaker).

• Watertemperatuur
Onderzoek naar mogelijke risico’s van de groei van ziekteverwekkende micro-organismen in drinkwater als gevolg van verhoogde temperatuur van water in distributiesystemen.

• Waterleidingnetten
Kennisontwikkeling over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering op het functioneren van waterleidingnetten, zoals toename in leidingbreuken en leidingdruk als gevolg van hogere temperaturen.

• Stedelijke omgeving
Onderzoek naar vergroting van de weerbaarheid van steden in zowel verwerking van piekbuien als het beperken van hittestress.

• Natuur en landbouw
Ontwikkelen van ecohydrologische kennis en die vertalen in praktische tools (o.a. simulatiemodellen, systeemanalyse) om effecten van klimaatverandering op natuurwaarden en gewasopbrengsten in de landbouw te voorspellen, om nieuwe hotspots van biodiversiteit te vinden, en om de effectiviteit van adaptatiemaatregelen te beoordelen.

Accurate reactie op klimaatverandering

De watersector heeft een toenemende behoefte aan kennis en inzicht om accuraat op klimaatverandering te kunnen reageren. Met praktijkgericht onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering en naar de effectiviteit van maatregelen helpt KWR het de weerbaarheid van de watersector te versterken en kansen van klimaatverandering te benutten.

Ydol8izzLZA

YeYN_6zYZAs

+ Lees meer