project

Inzicht in verwachtingen van stakeholders van Vitens

Om het Vitens assetmanagement proces ook in de toekomst optimaal te laten verlopen wordt het in het licht van de maatschappelijke context waarin het bedrijf opereert van een steeds groter belang de ideeën, wensen en belangen van alle relevante stakeholders goed te kennen en transparant te zijn over de prestaties. Een van de ambities binnen het strategisch programma Eam8 is dan ook om in de toekomst, veel meer dan nu het geval is, inzicht te hebben in de structurele (lange termijn) verwachtingen van stakeholders ten aanzien van de performance van de infrastructuur.

Doel van dit project sluit hier een-op-een op aan: waterbedrijf Vitens inzicht bieden in de belangen en meningen van haar sleutelstakeholders om hiermee vorm te geven aan de langetermijnvisie (LTV) voor de infrastructuur. In lijn met het toenemende belang van sociale innovatie is juist dit inzicht, en een goed beeld waar de zorgen, wensen en plannen van stakeholders raken aan het eigen domein van grote waarde. Dit project gaat dan ook bewust verder dan een traditionele stakeholder analyses waarbij het enkel gaat over het in kaart brengen van macht en posities of reputatieonderzoeken waarbij het voornamelijk gaat om de beelden die bij de ander leven.

Drie hoofdactiviteiten

Het project bestaat uit drie hoofdactiviteiten:

  • Het systematisch in kaart brengen welke stakeholders relevant zijn voor de Vitens infrastructuur.
  • Identificeren van stakeholderverwachtingen m.b.v. diepte interviews.
  • Rapportage en presentatie van de onderzoeksresultaten.

Vormgeven aan langetermijnvisie voor infrastructuur

Uitkomsten van dit project geven waterbedrijf Vitens inzicht in de structurele (lange termijn) verwachtingen van stakeholders ten aanzien van de performance van de infrastructuur. Het maakt duidelijk in hoeverre Vitens aan deze verwachtingen voldoet, alsmede wat de barrières en mogelijk ook kansen zijn wanneer dichter naar die verwachtingen toe zal worden gewerkt.

Door te weten welke lange termijn verwachtingen bij stakeholders en klanten spelen en daar rekening mee te houden, kan Vitens sturender optreden en de afhankelijkheid van korte termijn politiek verminderen. Dit is wenselijk (strategisch programma Eam8) omdat de infrastructuur een lange termijn dynamiek kent wat lastig combineerbaar kan zijn met korte termijn politiek.