project

Gedragsbeïnvloeding in de praktijk

Doel van dit onderzoek is het generen van wetenschappelijk inzicht en getoetste technieken om te onderzoeken hoe, en in hoeverre, het gedrag van huishoudelijke klanten effectief kan worden beïnvloed. Hiertoe zal in dit project een gedragsbeïnvloedingspilot worden opgezet rondom waterbesparing.

Van theorie naar praktijk

Het bewust en duurzaam omgaan met water is in toenemende mate een belangrijk aandachtspunt in de drinkwatersector. Als drinkwaterklanten hun watergebruik bijvoorbeeld aanpassen in tijden van droogte, kan dat bijdragen aan het verminderen van problemen in het leidingnet en aan het beperken van de schade aan natuur en milieu. De vraag blijft echter of, en hoe, het gedrag van klanten effectief valt te beïnvloeden. In 2019 is hiertoe een eerste verkenning gemaakt door kennis en resultaten uit 52 (buitenlandse) studies naar de effectiviteit van verschillende gedragsbeïnvloedingstechnieken op het gebied van waterbesparing onder huishoudelijke klanten samen te brengen, waarvan de lessen zijn vertaald in een peer-reviewed paper. Hoe en met welke effectiviteit de lessen uit deze literatuurstudie echter in de praktijk vertaald kunnen worden naar de Nederlandse context en klanten met verschillende klantperspectieven staat centraal in dit project.

Waterbesparing als casus

Op basis van een te ontwikkelen kansenkaart en te onderzoeken ontwerpprincipes  zal in dit project een pilot worden opgezet waarmee kennis kan worden gegenereerd in relatie tot waterbesparing, maar ook meer algemeen, kennis kan worden opgedaan over de (on)mogelijkheden van het beïnvloeden van het gedrag van klanten. Deze kennis is dan ook niet alleen relevant voor drinkwaterbedrijven die inzetten op waterbesparing onder consumenten, maar ook voor drinkwaterbedrijven die bijvoorbeeld een beter inzicht willen verkrijgen hoe klanten duurzamer kunnen omgaan met afvalstoffen, energie, drinkwater en drinkwaterbronnen.

Wat levert het op?

Binnen het project ‘Gedragsbeïnvloeding in de praktijk’ wordt niet alleen systematisch inzicht gegenereerd in de kansen en ontwerpprincipes voor gedragsbeïnvloeding in de Nederlandse watersector, maar vindt ook toepassing plaats binnen het domein van waterbesparing. Hiermee wordt empirische kennis verkregen over de (on)mogelijkheden van het beïnvloeden van het gedrag van klanten. Deze kennis zal vertaald worden naar concrete gedragsveranderingsaanbevelingen voor de drinkwatersector, en in bredere kring gedeeld worden in een peer-reviewed artikel en vakbladpublicatie.

Beluister ook de podcast