Nieuws

Hoe kan waterhergebruik bijdragen aan een robuuster zoetwatersysteem?

Onderzoekers van KWR hebben de potentiële bijdrage van waterhergebruik op het zoetwatersysteem gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt door middel van Sankey-stroomdiagrammen. Hieruit blijkt dat waterhergebruik in potentie de belasting op het grondwater kan verminderen.

We worden meer en meer geconfronteerd met toenemende droogteschade aan landbouw en natuur. En de druk op waterbeschikbaarheid voor toepassingen zoals de productie van drinkwater, neemt toe. Om deze risico’s beheersbaar te maken zodat de zoetwatervoorziening op lange termijn is veiliggesteld, worden strategieën ontwikkeld onder andere binnen het Deltaprogramma Zoetwater. Bijvoorbeeld door lokaal waterhergebruik toe te passen, wat kansen biedt om een bijdrage te leveren aan een robuust zoetwatersysteem met een minder zware belasting van het grondwater. Naast hergebruik binnen een sector zijn er veel mogelijkheden voor waterhergebruik tussen sectoren. Op kleine schaal vinden bijvoorbeeld al toepassingen plaats met industrie en landbouw (Haaksbergen, Dinteloord, Terneuzen).

Het huidige menselijke watersysteem van Nederland. Getallen geven watervolumes aan in Mm3/jaar. De netto druk op grondwater is aangegeven in Mm3/jaar. De stromen zijn exclusief koelwater voor industrie. Voor landbouw geven de waardes de irrigatievraag.

Voorbeelden van waterhergebruik

In de Sankey- stroomdiagrammen die door KWR zijn gemaakt, is voor Nederland en Vlaanderen het zoetwatersysteem gevisualiseerd, gericht op waterstromen die door de mens worden beïnvloed. Onderzoekers hebben eerst het huidige zoetwatersysteem gekwantificeerd en de invloed hierop van een toekomstscenario waarin de watervraag als gevolg van economische groei en toename van de bevolking stijgt, terwijl door klimaatverandering de beschikbaarheid van water juist afneemt. Vervolgens is op basis van kwantiteit bepaald wat de hoogst haalbare bijdrage is van verschillende soorten waterhergebruik om in de tekorten te voorzien. In deze studie is naar verschillende voorbeelden van hergebruik gekeken: hergebruik van vergaand gezuiverd huishoudelijk restwater in de landbouw of industrie, hergebruik van vergaand gezuiverd industriewater in de landbouw, en actieve infiltratie van vergaand gezuiverd restwater voor grondwateraanvulling. Naast deze voorbeelden zijn ook diverse andere toepassingen en waterhergebruik in verschillende sectoren mogelijk.

Een integrale blik op waterhergebruik.

Inzichtelijk maken van kansen en risico’s

Uiterst belangrijk is het om waterhergebruik verantwoord toe te passen. Daarvoor moet systematisch worden geanalyseerd wat de benodigde zuiveringsbehoefte is, hoe de chemische en microbiologische veiligheid gewaarborgd kan worden, hoe waterhergebruik past binnen bestaande of toekomstige regulering en perceptie, en wat mogelijke consequenties zijn voor het milieu. KWR heeft expertise opgebouwd op al deze gebieden. Deze kennis komt samen binnen dit thema: zowel de kansen als risico’s van waterhergebruik worden inzichtelijk gemaakt.

Waterhergebruik vermindert belasting op grondwater

De analyse van de Sankey-stroomdiagrammen laat zien dat wanneer waterhergebruik wordt ingezet, compensatie van een groot deel van de belasting op het grondwater mogelijk is. Vooral het maken van nieuwe verbindingen tussen sectoren biedt kansen. De toegepaste methode maakt de verbindingen in een regionaal zoetwatersysteem inzichtelijk, en ondersteunt partijen bij het identificeren van mogelijke samenwerkingen. Tevens geeft het inzicht in knelpunten met betrekking tot waterkwaliteit. Een vervolgstap is het maken van een dynamisch model voor de verdeling en het aanbod van water in ruimte en tijd. Evenals de ontwikkeling van een methode om niet-kwantitatieve aspecten systematisch aan te pakken en aan elkaar te koppelen.

Verbinding tussen sectoren in het watersysteem.

 

delen