project

Citizen Science en Kalk

In dit citizen science onderzoek van KWR en waterbedrijf WML doen klanten van een waterbedrijf voor het eerst in de rol van onderzoeker mee aan een wetenschappelijke studie naar hardheid en kalkafzettendheid van drinkwater. Het onderzoek vindt plaats in en rondom het WML-pompstation in Pey-Echt en levert naast kennis over kalkafzettendheid nieuwe inzichten op over de sociaalwetenschappelijke waarde en betekenis van burgerwetenschap, ofwel citizen science.

Aanleiding

WML heeft in het verleden relatief vaak te kampen gehad met klachten over bruin water in de regio rondom het WML-pompstation in Pey-Echt. Veel meer dan vanuit andere regio’s in Midden-Limburg. Regelmatig kwamen deze klachten in combinatie met vragen over de hardheid van het water. Om de waterkwaliteit van dit pompstation te verbeteren heeft WML in 2016 werkzaamheden uitgevoerd die primair gericht waren om die ‘bruin-water-klachten’ in de toekomst te voorkomen. Het huidige citizen science onderzoek waarin WML en KWR sámen met burgers aan de slag gaan om kennis te verzamelen over de hardheid en kalkafzettendheid in deze regio helpt WML om beter zicht te krijgen op de effecten van de doorgevoerde maatregelen bij de klant thuis. WML weet nauwkeurig met welke hardheid het water de leiding in gaat; door dit onderzoek met én door inwoners krijgt het meer duidelijkheid of die waterhardheid verandert in het waterleidingnet. Naast een verfijnder meetnet levert dit onderzoek aanvullende kennis en ervaring op over de (maatschappelijke) waarde van citizen science voor de sector én de klant. Zo vragen we de deelnemers op verschillende momenten naar hun motivatie, ervaringen en beleving.

Het groene gebied is het verzorgingsgebied van het WML-pompstation in Pey-Echt, waarbinnen dit onderzoek primair plaatsvindt. Daarnaast is ook een (kleinere) groep inwoners uitgenodigd uit de directie omgeving, maar die water van elders krijgen.

Burgers meten zélf de kalkafzettendheid

Samen met ruim 130 burger-wateronderzoekers doen KWR en WML in dit project onderzoek naar de hardheid en kalkafzettendheid van drinkwater. Uniek aan dit onderzoek is dat meer dan 1000 geselecteerde adressen een uitnodiging hebben gekregen om deel te nemen aan het onderzoek, met als resultaat een heel diverse groep deelnemers. Met behulp van een versimpelde kookproef en een ‘druppeltest’ bepalen de deelnemers de hardheid en kalkafzettendheid van hun water. Één keer voeren zij de druppeltest uit met water dat rechtstreeks uit de kraan komt en één keer met gekookt water. Deelnemers krijgen zo meer inzicht in de samenstelling van het drinkwater en WML verkrijgt een verfijnder meetnet.

Dit ‘Citizen Science en Kalk’ project past samen met het ‘Citizen Science en Lood’ project (i.s.m. met Dunea) en het in later dit jaar startende project ‘Cititzen Science en Hardheid’ (i.s.m. Brabant Water) in de gezamenlijke inspanning van KWR en de drinkwatersector om de waarde en sociaalmaatschappelijke betekenis van citizen science in de drinkwatersector nader te verkennen. Deze onderzoekslijn bouwt voort op de citizen science pilot-studie ‘De Versheid van Water’ uit 2016.

Podcast

Beluister ook aflevering 5 van De Waterwetenschappers waarin Stijn Brouwer antwoord geeft op de vraag of je zelf ook mee kan doen aan een wateronderzoek.