Luuk de Waal MSc

Luuk de Waal MSc

  • Onderzoeker
  • Portfoliomanager
  • 030-6069551
  • luuk.de.waal@kwrwater.nl
  • 06-53341973

Luuk de Waal is onderzoeker in het team Waterbehandeling en grondstofhergebruik en beheert het project-portfolio Waterketen organisatie-breed. Zijn onderzoek focust zich op innovatieve waterbehandelingstechnieken en nuttige inzet en/of hergebruik van reststromen die vrijkomen bij de behandeling van water. Dit werkveld doorkruist een divers pallet aan watertypen; van brak grondwater tot geconcentreerd oppervlaktewater en van industriële reststromen tot gezuiverd water van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Samen met drinkwaterbedrijven, overheden, waterschappen, industrie en de landbouwsector zoekt hij naar manieren om schommelingen in watervraag en -aanbod over plaats en tijd en het verbeteren van waterkwaliteit voor doelmatige praktijktoepassingen. Zowel de circulariteitsdoelstelling van de Europese Unie en Nederland, als de Circulair Water 2050 ambitie van de drinkwaterbedrijven spelen in zijn werk een centrale rol. Het waarmaken van deze ambitie is van groot belang voor de natuur, maatschappij en economie. Oplossingsrichtingen liggen in het optimaal gebruik maken van bestaande en nieuwe bronnen, het beschermen van- en werken met de natuur en het ontwikkelen en inpassen van innovaties in watertechnologie. Door bruggen te slaan tussen innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde inzichten en integraal maatschappelijke uitdagingen werkt Luuk toe naar co-creatie van een robuust en circulair watersysteem. Luuk heeft een achtergrond in de scheikunde (universiteit Utrecht) en een master Water Technology (joint-degree) aan de universiteiten van Wageningen, Groningen en Enschede. Zijn werk bij KWR Water Research Institute combineert hij met een promotie aan de Universiteit van Gent met het onderwerp “Recuperatie van waardevolle componenten in reststromen die vrijkomen uit drinkwaterproductie”.