project

Circular Rain

Met Circular Rain onderzoeken we een innovatieve opslag, zuivering en gebruik van regenwater. Door opgevangen regenwater te bufferen en gelijktijdig te zuiveren, zijn diverse nuttige toepassingen denkbaar.

Regenwateropvang wordt steeds belangrijker. Deels hangt dit samen met klimaatverandering, wat in Nederland lijkt te leiden tot het vaker voorkomen van heftige piekbuien. Ook het feit dat steeds meer oppervlak bebouwd en bestraat is, speelt mee. Hierdoor kan het regenwater niet meer via de bodem worden afgevoerd. Opgevangen regenwater kan nuttig worden gebruikt. Maar de kwaliteitseisen die er dan aan worden gesteld, zijn afhankelijk van het type toepassing.

Technologie

EWB heeft een innovatief filter ontwikkeld op basis van schelpen en een mineralenmix. Het filter kan worden gebruikt om opgevangen regenwater te zuiveren. Laboratoriumonderzoek zal uitwijzen wat het effect hiervan is op de waterkwaliteit.

Ook is een bureaustudie uitgevoerd om te zien welke componenten in welke concentratie in opgevangen regenwater voorkomen. Vervolgens is voor verschillende pilots uitgezocht aan welke kwaliteitseisen het water moet voldoen, en wat dit betekent voor de eisen die aan een zuiveringsmethode voor opgevangen regenwater gesteld moeten worden.

Uitdaging

Op het lab van KWR zijn kolom-experimenten uitgevoerd om te zien welke zuivering de schelpen, de mineralen mix, en de combinatie van beide systemen in regenwater kan bewerkstelligen. Aan de hand van de resultaten wordt een meetprogramma voor de verschillende pilots opgesteld.

Oplossing

In dit project wordt een aantal pilots uitgevoerd:

  • onderzoek naar bluswater bij BON in Wijster; deze pilot is inmiddels gestart;
  • onderzoek naar speelwater in Amsterdam (gestart in mei 2020).

Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend om pilots uit te voeren in Leiden (speelwater en sproeiwater voor sportvelden), aan proceswater Den Helder (bierbrouwerij) en in Wetteren (‘Urban Rainshells’ voor volkstuintjes en een  speelplein). Ook zijn metingen verricht aan opgevangen en behandeld regenwater bij sportvelden in Goes, waar het systeem van EWB in gebruik is.