project

AMVD meetmethoden

Dit project onderzoekt de knelpunten van en oplossingen voor kwantitatieve meetmethoden van microbiologische risico’s. In de praktijk worden voor de benodigde analyses van pathogenen in drinkwaterbronnen grote monstervolumes (max. 1.000 liter) geconcentreerd tot enkele milliliters. Hierbij is de recovery van belang – dat wil zeggen: het percentage micro-organismen uit het originele monster dat na het concentreren van grote volumes wordt teruggevonden. Daarnaast is het belangrijk dat bij het kwantificeren van zuiveringsprocessen de juiste procesindicator wordt gebruikt, waaronder natuurlijke virussen.

Dit onderzoek draagt bij aan verdere ontwikkeling van het referentiedocument AMVD (Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater), waarin alle kennis over de effectiviteit van zuiveringsprocessen wordt verzameld.

Indicatororganismen en pathogenen

De reductie van indicatororganismen door verschillende zuiveringsprocessen moet worden vertaald in een reductie van pathogenen. Bij uitvoering van de AMVD bleek echter dat niet voor elk proces dezelfde procesindicator of hetzelfde indicatororganisme kan worden gebruikt voor een pathogeen. Door een grote diversiteit aan eigenschappen – denk aan grootte en hechting aan filtermateriaal – komen deze tussen indicatororganismen en pathogenen niet exact overeen. In een aantal gevallen is daarom een vertaalslag noodzakelijk. Met data uit de literatuur kan hierin een grote stap worden gezet.

Het referentiedocument AMVD is ontwikkeld om deze kennis bijeen te brengen en uiteindelijk de vertaalslag te kunnen maken. Daarnaast biedt het referentiedocument handvatten om bij ontbrekende meetgegevens de reductie te kunnen inschatten. Dit project voegt een aantal nog ontbrekende processen toe. Daarnaast worden de gegevens van reeds opgenomen processen bijgewerkt en vindt een aantal gewenste verbeteringen plaats aan de bijbehorende webtool.

Kwantitatieve risicoanalyses

Allereerst wordt onderzoek gedaan naar de recovery – het percentage teruggevonden micro-organismen – op grote monstervolumes na concentratie. Naast de recovery wordt ook informatie verzameld die relevant kan zijn om de oorzaak van lage waarden hierin te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan locatie, monstervolume, datum/jaargetijde en de gebruikte analysemethoden. Uit praktijkvoorbeelden wordt afgeleid welke recovery bij vastgestelde monstervolumes minimaal volstaat. Experimenten vinden plaats met protozoa en enterovirussen.

Ook worden huidige procesindicatoren in de bestaande AMVD’s geïnventariseerd. Dit betreft allereerst een literatuuronderzoek naar de relatie tussen de reductie van indicatororganismen en indexpathogenen in zuiveringsprocessen. Met risicoberekeningen wordt de huidige praktijk geëvalueerd en worden simulaties gemaakt van een alternatieve aanpak. Hiermee is onderzoek mogelijk naar toekomstige oplossingsrichtingen.

De kennis uit het literatuuronderzoek beslaat alle processen van het referentiedocument AMVD. Nieuwe kennis en inzichten worden aan het document toegevoegd. Dit maakt het verder bijwerken van bestaande processen mogelijk.

Verbetering risicoanalyse in AMVD

Samengevat resulteert dit onderzoek in de volgende opbrengsten:

  • Inzicht in bepalende factoren voor recovery van Cryptosporidium, Giardia (en toekomstige enterovirussen).
  • Waar mogelijk wordt de recovery verbeterd door aanpassing van huidige methoden.
  • Ontwikkeling van richtlijnen voor optimale meetlocatie en monstervolume, voor het verkrijgen van de meest waardevolle resultaten voor AMVD met huidige, geoptimaliseerde methoden.
  • Overzicht van geschikte indicatororganismen per zuiveringsproces, inclusief vertaling naar reductie van pathogenen voor de relevante zuiveringsprocessen in de AMVD.
  • Update van het referentiedocument AMVD voor de reeds opgenomen processen.
  • Uitbreiding referentiedocument AMVD met snelfiltratie en actiefkoolfiltratie.
  • Verbeterde webtool AMVD.
QMRA infographic e

De huidige Inspectierichtlijn AMVD wordt herzien tot de Leidraad AMVD, onder begeleiding van de Werkgroep InfectieRisico (WIR).