project

Water4India

Zoet water van toereikende kwaliteit voor menselijke consumptie wordt schaars. In India is de beschikbaarheid ervan een zorgwekkend probleem. De toenemende rijkdom en groei van de bevolking leiden tot een toenemende behoefte aan waterverbruik, terwijl de eisen met betrekking tot de kwaliteit van het drinkwater steeds hoger worden. Vanuit deze context bestudeert Water4India alternatieven voor waterbehandeling op gemeenschapsniveau.

Beoordeling beschikbaarheid water

Water4India richt zich op en betere watervoorziening op het Indiase platteland. Aandachtspunten hierbij zijn zowel de beschikbaarheid als de kwaliteit van het drinkwater. Daarnaast wordt de informatie over de huidige en toekomstige waterbehoefte in India in beeld gebracht. De waterkwaliteit wordt bestudeerd aan de hand van een Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA = kwantitatieve microbiologische risicobeoordeling).

Water4India ontwikkelt een beslissingsondersteunend model (DSS) met als doel de beste oplossingen in beeld te brengen, rekening houdend met zowel, kosten als duurzaamheid (bijvoorbeeld het energieverbruik). Belangrijk hierbij is de aandacht voor gebruiksvriendelijkheid van de voorgestelde waterzuiveringstechnologie en bemonsteringstechnieken. Validatie vindt plaats op een aantal proeflocaties in India die zich onderscheiden in verschillen in klimaat en sociale omstandigheden.

Communicatie en toepassing projectresultaten

Water4India streeft naar overdracht van kennis naar de lokale waterbedrijven en laboratorium medewerkers.

Water4India