project

Risico van opportunistische ziekteverwekkers in drinkwater

De waterbedrijven hebben aangegeven dat onderzoek naar opportunistische ziekteverwekkers in drinkwater een hoge prioriteit heeft. Dat komt omdat deze pathogenen een potentieel gezondheidsrisico kunnen opleveren. Dit project heeft als prioriteit om op twee fronten het risico te achterhalen van opportunistische pathogenen in drinkwater. Ten eerste in relatie tot fecale ziekteverwekkers, ten tweede in relatie tot andere bronnen dan drinkwater en de ernst van het bijbehorend risico. De resultaten moeten waterbedrijven in staat stellen een goed onderbouwde keuze te maken in de noodzaak van aanvullend onderzoek naar opportunistische ziekteverwekkers in drinkwater.

Risico opportunistische ziekteverwekkers

Eerder bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven (BTO) [ML1] laat zien dat, naast Legionella pneumophila ook de opportunistische ziekteverwekkers Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus fumigatus en Stenotrophomonas maltophilia in het Nederlandse drinkwater kunnen voorkomen. Vervolgens bleek uit aanvullend onderzoek dat drinkwaterstammen van P. aeruginosa en A. fumigatus genetisch overeenkomen met patiëntstammen, wat aantoont dat het vóórkomen van deze micro-organismen in drinkwater een potentieel gezondheidsrisico kan opleveren. Onduidelijk is echter hoe dat risico zich verhoudt tot het geaccepteerde risico voor de aanwezigheid van fecale ziekteverwekkers in drinkwater. Binnen dit project wordt daarom achterhaald wat de kritische concentratie van opportunistische ziekteverwekkers in drinkwater mag zijn, uitgaande van een infectierisico van 10-4 per jaar of een DALY van 10-6 per jaar. Deze concentraties worden vervolgens vergeleken met de kritische concentraties die worden geaccepteerd voor fecale ziekteverwekkers.

Kwantitatieve microbiologische risicoanalyse

Met behulp van een omgekeerde kwantitatieve microbiologische risicoanalyse wordt, uitgaande van een infectierisico van 10-4 per jaar en een DALY van 10-6 per jaar, berekend wat de kritische concentratie van Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium kansasii en Aspergillus fumigatus mag zijn in drinkwater. Om dergelijke berekeningen te kunnen uitvoeren, wordt de internationale literatuur doorgenomen en de waarden voor de parameters hierin achterhaald.

Opportunistische versus fecale ziekteverwekkers

Momenteel zetten de waterbedrijven vol in op het beheersen van het risico van fecale ziekteverwekkers in drinkwater. Tegen het risico van opportunistische ziekteverwekkers wordt vooralsnog weinig gedaan. Uit de resultaten van het project volgt of het gezondheidsrisico deze prioriteitskeuze rechtvaardigt, of dat de waterbedrijven ook meer oog moeten hebben voor opportunistische ziekteverwekkers. Daarnaast identificeert het project ook kennishiaten die mogelijk een betrouwbare QMRA in de weg staan.