ir. Mireille Henst

ir. Mireille Henst

  • Directiesecretaris
  • 030-6069747
  • Mireille.Henst@kwrwater.nl

Mireille Henst is verantwoordelijk voor de beleidondersteuning van het Managementteam en de Raad van Commissarissen, onder andere door inhoudelijke en procedurele voorbereiding van vergaderingen en bewaking van afspraken en actiepunten, door coördinatie en directiebrede inbreng van afdelingen in (meerjaren) begroting en (meerjaren) plannen en door doorgeleiding van (beleids)informatie uit het stafbureau naar medewerkers. Als directiesecretaris verleent zij inhoudelijke ondersteuning aan de directeur en commissarissen, door het op verzoek verrichten van (nader) onderzoek naar bepaalde onderwerpen, het beantwoorden van verzoeken om informatie en het voorbereiden van het directiebeleid met betrekking tot bedrijfsvoeringsaangelegenheden (Ondernemingsraad, personeel, organisatie, informatievoorziening, financiën, algemene zaken en huisvesting).