Nieuws

Samenwerking terugwinning grondstoffen voor circulaire economie

Op 15 december ondertekenden Jaya Ratnam, ambassadeur van Singapore, en Henk Snoeken, adjunct-directeur Internationale Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en dertien partners, waaronder KWR, het samenwerkingsconvenant voor het PIB Cluster ReCirc Singapore. Dit convenant verbindt de partners in de verkenning en realisatie van circulaire oplossingen op het gebied van slib- en afval(water)verwerking en grondstoffenterugwinning in Singapore en Nederland.

Idsart Dijkstra ondertekende namens KWR het convenant. De circulaire economie is een belangrijk thema voor KWR, onder andere in het nieuwe programma WiCE (water in de circulaire economie), en in het TKI Watertechnologie onderzoek. KWR is bovendien founding father van Watershare, een internationaal netwerk dat kennis en kunde samenbrengt in de vorm van Communities of Practice (CoP’s), met daarin een CoP Resource Recovery & Upcycling. Het samenwerkingsconvenant ReCirc sluit goed aan op de bovenstaande activiteiten en hiermee kan de band met Singapore verder aangehaald worden met onder andere kennisuitwisseling en onderzoek. Het consortium start met het PIB-programma ReCirc Singapore (2018-2020) en moet uiteindelijk resulteren in het Singapore-Netherlands Centre of Excellence on Resource Recovery for Circular Economy (vanaf 2021).

Veel overeenkomsten tussen Singapore en Nederland

ReCirc Singapore kwam tot stand doordat de initiatiefnemers Witteveen+Bos, Waternet, TU Delft en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions samen met Singaporese partners concludeerden dat er veel overeenkomsten zijn tussen Singapore en Nederland. Beide landen hebben beperkte natuurlijke hulpbronnen, kritische afvalproblematiek, beperkt landoppervlak, zijn dichtbebouwd en hebben te maken met een vergrijzende bevolking die welzijn en productiviteit onder druk zet. Van deze gelijkenissen kan geprofiteerd worden door samen te werken, kennis uit te wisselen en gezamenlijk markten en oplossingen te ontwikkelen. De Nederlandse ambassade in Singapore heeft dit initiatief daadkrachtig omarmd en zo is, onder andere met RvO.nl, ReCirc Singapore binnen het programma Partners for International Business (PIB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkeld.

Alliantie van kennis, kunde en bedrijfsleven

ReCirc Singapore is een publiek-private samenwerking gefaciliteerd door RvO.nl: een coalitie tussen bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De samenwerking binnen dit convenant vraagt om pragmatische oplossingen, toegepaste R&D en sectoroverstijgende samenwerking. Onderwerpen voor deze samenwerking zijn onder andere:

  • behandeling en terugwinning van bodemas en vliegas;
  • sorteren, scheiden en recyclen van stedelijk afval;
  • geïntegreerde terugwinning van hernieuwbare energie en grondstoffen uit afvalwater en slib;
  • verwerking en terugwinning van verpakkingsmateriaal en plastic afval;
  • voedselafvalbehandeling en grondstoffenterugwinning;
  • e-afvalbehandeling en terugwinning van waardevolle materialen.

In ReCirc Singapore werken de volgende bedrijven samen: Witteveen+Bos (clustercoördinator), Waternet, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Nijhuis Industries, Paques, CirTec, World of Walas, Asia Pacific Breweries, Organic Village, KWR Watercycle Research Institute, Delft University of Technology, Wageningen University en Research and Upp! UpCycling Plastic.

Foto’s door Jelmer Jeuring (Copyright foto’s JJPerspectives)

Foto’s door Jelmer Jeuring (Copyright foto’s JJPerspectives)

 

delen