project

Waarde wettelijke en alternatieve parameters nagroei

Nagroei van micro-organismen tijdens de distributie van drinkwater kan leiden tot een aantal nadelige situaties. Daarom monitoren waterbedrijven de kwaliteit van het drinkwater intensief. Vanwege de mogelijke risico’s en problemen voor consumenten zijn in het Drinkwaterbesluit parameters opgenomen die de microbiologische waterkwaliteit beschrijven en tevens een indicatie vormen voor de mate van nagroei in het distributiesysteem.

Het doel van dit project is (i) achterhalen of de huidige wettelijke parameters nog steeds de meest geschikte indicatorparameters zijn voor nagroei en voor blootstelling van consumenten aan (ziekteverwekkende) micro-organismen en (ii) onderzoek naar alternatieve en betere biologische parameters die geschikt zijn als indicator(en) voor nagroei en blootstelling van consumenten aan (ziekteverwekkende) micro-organismen in het drinkwaterdistributiesysteem.

Aeromonas, KG22 en alternatieve parameter

De activiteiten zijn als volgt:

  • Afstemming tussen drinkwatersector en overheid m.b.t. de parameters in gedistribueerd drinkwater Aeromonas en KG22 (het aantal heterotrofe bacteriën dat bij 22°C op een relatief rijk agarmedium kan groeien) en de indicatie waar zij voor staan.
  • Bepaling van de waarde van Aeromonas en KG22 als nagroei- en blootstellingsparameters.
  • Ontwikkeling van een alternatieve parameter voor nagroei en blootstelling aan de hand van een kwantitatieve PCR-methode.
  • Uitwerking van gegevens, rapportage, publicatie en congres.

Inzicht in waarde huidige parameters voor opsporing nagroeiproblemen

De resultaten van het project geven inzicht over de waarde van de huidige wettelijke parameters en niet-wettelijke parameters om mogelijke problemen door nagroei in het distributiesysteem op te sporen. Alternatieve parameters, die de mate van nagroei in het drinkwater beter beschrijven in relatie tot eventuele problemen, zorgen ervoor dat de ‘echte’ probleemlocaties worden aangepakt en voorkómen daarmee dat waterbedrijven onnodige maatregelen nemen om (alleen) Aeromonas onder controle te houden.

Als blijkt dat de huidige wettelijke parameters minder goed voldoen dan één of meerdere alternatieve parameters, dan wordt de informatie uit het project gebruikt om de discussie te starten over eventuele aanpassingen van de wettelijke parameters voor nagroei/blootstelling. Aanpassing van de wetgeving van meerdere parameters voor de microbiologische kwaliteit en nagroei naar één parameter is wenselijk voor de waterbedrijven, omdat daarmee de kosten van het wettelijke meetprogramma kunnen worden gereduceerd. Een mogelijke uitkomst van deze discussie is dat geschiktere parameters voor nagroei/blootstelling worden geïmplementeerd in de wetgeving en daardoor ook in het wettelijke meetprogramma van de waterbedrijven.