project

Evaluatie legionellaregelgeving in drinkwater- en warmtapwatersystemen

Het doel van dit project is om in kaart te brengen of de huidige wetenschappelijke inzichten over legionellapreventie aanleiding geven tot het wijzigen van de regelgeving voor legionellapreventie in leidingwatersystemen en, zo ja, op welke wijze de geldende voorschriften inhoudelijk zouden moeten worden aangepast.

Legionellapreventie in leidingwatersystemen

De groei van Legionella in watersystemen vormt in potentie een bedreiging voor de volksgezondheid. Wanneer mensen een ziekteverwekkende stam van de legionellabacterie inademen, bestaat de kans op een legionellabesmetting (legionellose). De symptomen van legionellose kunnen variëren van griepachtige klachten tot een ernstige longontsteking (veteranenziekte). Doordat de groei van ziekteverwekkende legionellasoorten kan optreden in leidingwater en daarmee een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, geldt in Nederland wetgeving die erop gericht is de groei van ziekteverwekkende legionellasoorten in leidingwaterinstallaties te beheersen.

Het huidige wetgevend kader borduurt nog altijd voort op inzichten uit 2000. Sinds die tijd is er veel onderzoek gedaan naar Legionella. Inmiddels is de wetenschappelijke visie op de groei van Legionella in leidingwaterinstallaties en de effectiviteit van beheersmaatregelen (zoals spoelen met heet water) veranderd.

Nieuwe wetenschappelijk inzichten

Berenschot en KWR buigen zich over de vraag welke bestaande voorschriften voor legionellapreventie in drinkwater- en warmtapwatersystemen op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten zouden moeten worden aangepast, en op welke wijze? Het beantwoorden van deze centrale onderzoeksvraag leidt tot de volgende drie deelvragen die in dit project worden beantwoord:

  • Welke huidige inzichten over legionellapreventie geven aanleiding tot aanpassing van de bestaande regelgeving en waarom?
  • Wat zijn sterke en zwakke punten in theorie en praktijk in de huidige regelgeving en waarom?
  • Hoe kan de bestaande regelgeving rond legionellapreventie inhoudelijk worden aangepast?

Meer doeltreffende en doelmatige regelgeving naar de toekomst

Het project wordt begeleid door een commissie met verschillende stakeholders, zoals het RIVM, de Stichting Veteranenziekte, Envaqua en Techniek Nederland. Het project resulteert in een rapport met een wetenschappelijke paragraaf en een bestuurskundig-juridische paragraaf dat zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer en dat de basis zal vormen voor aanpassing van de legionellaregelgeving in de komende jaren. De verwachting is dat dit zal leiden tot meer doeltreffende en doelmatige regels voor legionellapreventie in leidingwatersystemen en een betere uitvoerbaarheid van de wetgeving in de praktijk.