project

Modelleren van nagroei in het distributienet

Nagroei in het distributienet is een complex verschijnsel. Beheersmaatregelen van nagroei in het distributienet zijn tot nog toe gebaseerd op een ‘trial-and-error’ aanpak. We missen een modelmatige beschrijving van het proces waarmee het begrip wordt vergroot en de invloed van de verschillende factoren die het proces beïnvloeden beter kwantificeerbaar zijn.

In dit project vertalen we de in de literatuur en in het lab en het veld gevonden relaties voor nagroei in het distributienet in een numeriek model dat die nagroei kan beschrijven en kan worden toegepast in een hydraulisch leidingnetmodel. Het model richt zich in eerste instantie op het risico van nagroei, d.w.z. de kans op verstoring van het normale evenwicht en het effect van die verstoring in het leidingnet. Middels het modelleren van de nagroei in het distributienet kunnen de belangrijkste kennishiaten worden geïdentificeerd. Vervolgonderzoek kan zowel bestaan uit het bepalen van meer situatiespecifieke gegevens of het beter begrijpen van een proces. Het uiteindelijke doel is om het verwachte effect van beheersmaatregelen te bepalen.

Programmering en toepassing numeriek model

We maken een probleemdefinitie en doen literatuuronderzoek naar de nagroei tijdens distributie. Tevens verzamelen we aanwezige gegevens en kennis en we beschrijven optredende verschijnselen. Vertaling vindt plaats van onderzoek op laboratoriumschaal of in het veld naar een conceptueel model en modelparameters. En we inventariseren ontbrekende gegevens. Een numeriek model wordt geprogrammeerd en toegepast op een hydraulisch leidingnetmodel van een proefgebied. Hierop wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten worden gepubliceerd in een rapport en gepresenteerd tijdens een congresbijdrage.

Gerichter zoeken naar maatregelen

We voorzien de eerste toepassingen in een vervolgonderzoek, waarin het model wordt toegepast op de verschillende onderdelen van bron tot tap: drinkwaterdistributienet, aansluitleidingen en drinkwaterinstallatie. Doel is om de bijdrage van de verschillende onderdelen tussen zuivering en tap te beoordelen; en gerichter naar maatregelen te kunnen zoeken.

Daarna kan het model ook door waterbedrijven worden toegepast om locaties in hun leidingnet te vinden waar de meeste nagroei plaatsvindt. In principe is de methodiek door de waterbedrijven toepasbaar op hun eigen hydraulische modellen; het numerieke model moet dan wel klaar worden gemaakt voor toepassing in InfoWorks en Synergi.