project

POWER

Klimaatverandering en verstedelijking zijn twee van de belangrijkste trends in de 21e eeuw; ze hebben wereldwijd invloed op natuurlijke hulpbronnen zoals water, op economische ontwikkeling en op het welbevinden van mensen. De wereldbevolking groeit sneller dan ooit en vooral steden moeten die groei opvangen. De noodzaak van steden om zich aan deze trends aan te passen vraagt om radicale veranderingen in het stedelijke watermanagement.

POWER is een klantgericht project gericht op het actief delen van kennis en ervaringen op het gebied van waterschaarste, wateroverlast, watervoorziening, waterkwaliteit en waterverbruik in verschillende gemeenten in Europa als tool voor integraal waterbeleid voor de verschillende actoren in de waterketen.

Prototype DSP-systeem

Sociale, technologische en politieke innovatie combineren in een samenhangende strategie is vaak een effectievere weg naar oplossingen voor milieuvraagstukken dan het volgen van de traditionele gebaande paden bij het maken van beleid. In de afgelopen jaren zijn belangrijke uitdagingen op het gebied van milieu aangepakt via een meer geïntegreerde benadering. Sociale innovatie kan een belangrijke impuls geven voor succesvolle toepassing van milieubeleid. Deze aspecten spelen een belangrijke rol binnen POWER, waarbij wordt voortgebouwd op eerder onderzoek aan de Universiteit Utrecht naar het beleid rond overstromingsrisico’s (flood risk governance) ), KWR (City Blueprints) en het beleid rond klimaatadaptatie in steden. POWER ontwikkelt een algemeen prototype voor een Digitaal Sociaal Platform (DSP) dat in 4 Europese steden wordt gedemonstreerd. POWER maakt ook intensief gebruik van beoordelingsmethoden zoals de City Blueprint.

AdQf6CT_w9U

 

Promoten van sociale innovatie

POWER heeft tot doel sociale innovatie te promoten waardoor burgers actiever en bewuster worden betrokken bij milieuvraagstukken, planning en besluitvorming en milieubeleid effectief kan worden geïmplementeerd.

XJWJ4LYvKKM

 This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.