Nieuws

Ontwikkeling van duurzame en economisch efficiënte oplossingen voor een optimaal gebruik van water door middel van lokale proeftuinen, integratie van gegevens en samenwerking

De watersector in de kustgebieden staat voor grote uitdagingen: water wordt schaarser terwijl de behoefte eraan door zowel economische als bevolkingsgroei toeneemt. Dit kan leiden tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen, een verslechtering van de waterkwaliteit en regionale onevenwichtigheden in de beschikbaarheid van water. Om deze uitdagingen op te pakken, worden in het Europese onderzoeksproject ‘Building a watersmart society and economy’, kortweg ‘B-WaterSmart’, slimme technologieën en benaderingen van de circulaire economie ontwikkeld en gedemonstreerd.

Om deze oplossingen in de praktijk van de watersector te verankeren, ontwikkelen de partijen die samenwerken in dit project technische en digitale oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen. Het doel is om in de kustgebieden van Europa en daarbuiten sneller over te schakelen op een waterslimme economie en samenleving. Dat moet worden bereikt door minder te putten uit zoetwaterbronnen, de terugwinning van gebruikt water en het hergebruik van water te verbeteren, en in het algemeen efficiënter om te gaan met water.

In zes proeftuinen worden oplossingen voor een waterslimme samenleving ontwikkeld en gedemonstreerd

Dit project dient als baken.  Wij zien de watercyclus als een holistisch systeem waarin natuur, technologie en samenleving bij elkaar komen. Samen met verschillende belangengroepen worden op zes locaties verspreid over Europa innovatieve oplossingen ontwikkeld en getest. Deze ‘proeftuinen’ (Living Labs) zijn bedoeld om waterbedrijven en gemeenten te helpen om hun watersystemen en -diensten duurzamer, waterslimmer en beter bestand tegen klimaatverandering te maken.

In het onderzoek staan daarom de specifieke problemen centraal van zes Europese kuststeden en -regio’s. Deze steden en regio’s hebben de grote ambitie om met waterslimme technologie en beheersoplossingen hun uitdagingen en kansen op te pakken. Het gaat om waterbedrijven in Alicante (Spanje), Bodø (Noorwegen), Vlaanderen (België), Lissabon (Portugal), Ost-Friesland in Duitsland, en Venetië (Italië). Samen met onderzoekspartners en lokale leveranciers van technologie ontwikkelen en demonstreren zij in de zogeheten ‘proeftuinen’ oplossingen voor hun lokale/regionale problemen op het gebied van water.

Proeftuin Vlaanderen

KWR is betrokken bij de proeftuin Vlaanderen. Daar wordt onderzocht hoe waterslimme oplossingen kunnen worden ingebouwd in het regionale watersysteem en hoe waterkringlopen (watercycli) kunnen worden gesloten, met als doel om de lokale waterhuishouding weerbaarder te maken en ervoor te zorgen dat water op een veilige manier wordt hergebruikt. Het streven is om daarvoor alternatieve waterbronnen aan te spreken, en ook om met een slim opvangsysteem regenwater op te vangen, te zuiveren en te gebruiken. ‘Nodig is een slimme regionale analyse van de verschillende watervragers en watergebruikers,’ zegt Geertje Pronk van KWR. ‘We willen slimme oplossingen vinden en aandragen waarmee verscheidene problemen tegelijk kunnen worden aangepakt, en/of waarmee watervragers en -aanbieders in staat worden gesteld om regionaal efficiënt met elkaar samen te werken.’ In de proeftuin Vlaanderen werkt KWR nauw samen met de lokale partners De Watergroep, Aquafin, Proefstation voor de Groenteteelt, de stad Mechelen en Vlakwa, alsook met lokale stakeholders.

Infographic waterstromen

Infographic watersysteem en waterhergebruik

Integratie van gegevens en samenwerking

Integratie van verspreide lokale gegevens kan helpen om nieuwe waterslimme toepassingen te ontwikkelen en nieuwe gegevens te genereren. Die kunnen op hun beurt bijdragen tot de ontwikkeling van nieuwe instrumenten voor 1) monitoring, onderhandeling en ondersteuning bij besluitvorming, en 2) manieren om de watercyclus te modelleren en te beoordelen.

In ‘B-Watersmart’ willen de proeftuinen alle relevante lokale partners betrekken in ‘praktijkgroepen’ (communities of practice) om zoveel mogelijk impact en acceptatie te bereiken.

Het project wordt gecoördineerd door IWW Water Centre in Duitsland en omvat 36 partners uit acht verschillende landen. B-WaterSmart wordt gefinancierd vanuit het EU-programma ‘Horizon 2020’.

delen