Nieuws

China aan de slag met de ‘City Blueprint’-aanpak

Onderzoekers Kees van Leeuwen en Stef Koop van KWR publiceerden afgelopen jaar (2019) hun derde paper over Steden in Azië, met daarin ook evaluaties van twee steden in China verzorgd door Chinese auteurs. Het beschreven onderzoek werd uitgevoerd namens KWR, Watershare, EIP Water en de  Universiteit van Utrecht. Sindsdien hebben onderzoekers in China dit onderzoek aanzienlijk uitgebreid naar in totaal 32 steden in China. De steden werden geëvalueerd aan de hand van het ‘City Blueprint’-raamwerk (City Blueprint® Approach), een diagnostisch instrument waarmee steden kunnen werken aan een duurzame, klimaatverandering-bestendige watervoorziening. Het is in dat opzicht een brede evaluatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 van de Verenigde Naties op stedelijk niveau: schoon drinkwater en goede afvalwaterbehandeling voor iedereen.

Bij het onderzoek in China werd ook het Governance Capacity Analysis raamwerk ingezet, een aanvulling op het ‘City Blueprint’-raamwerk ontwikkeld door Stef Koop. KWR-onderzoekers Van Leeuwen en Koop zijn enorm verheugd over de bevindingen van de Chinese onderzoekers. Die laten namelijk zien dat er met de genoemde raamwerken in korte tijd heel veel informatie kan worden verkregen over actie-perspectieven dan wel  maatregelen die (in dit geval in China) kunnen worden genomen op het gebied van watermanagement en -bestuur.

Het ‘City Blueprint’-raamwerk is inmiddels toegepast in 120 steden verspreid over ruim 50 landen. De belangrijkste aspecten van het onderzoek worden hieronder samengevat.

Analyse van de bestuurlijke capaciteit op gebied van water

Hoe kunnen de verschillende partijen in een stad er gezamenlijk voor zorgen dat de watervoorziening ook in de toekomst wordt gewaarborgd? Die vraag wordt door de klimaatverandering en urbanisatie steeds belangrijker. Er zijn allerlei oplossingen voorhanden. Toch zoeken veel organisaties nog steeds naar een goed antwoord op die vraag. Allerlei drempels maken het moeilijk om de beschikbare technologieën en kennis toe te passen. Cruciaal is een bestuurlijke capaciteit die een doeltreffende samenwerking tussen partijen mogelijk maakt, zodat die drempels kunnen worden weggenomen.

Met het Governance Capacity Analysis-raamwerk kan de bestuurlijke capaciteit van een stad worden geanalyseerd. Dit raamwerk bundelt de bestaande wetenschappelijke kennis in een praktische evaluatiemethode. De bestuurlijke capaciteit (of het bestuurlijk vermogen) van een stad wordt beoordeeld door te bekijken hoe goed belanghebbende partijen (stakeholders) met elkaar samenwerken bij het oplossen van een bepaalde uitdaging op het gebied van water. Het raamwerk biedt een gestructureerde en herhaalbare diagnose aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en een feedback-proces met lokale belanghebbende partijen (stakeholders).

Derde paper over steden in Azië

Vorig jaar (2019) publiceerden KWR-onderzoekers Van Leeuwen en Koop hun derde paper over steden in Azië. Hierin werd een samenvatting gegeven van de evaluaties uitgevoerd in elf steden in Azië, waaronder twee in China. De conclusie was dat de inzameling en verwerking van vast huisvuil en de beschikbaarheid van een betere drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling als prioriteiten kunnen worden gezien, vooral in steden met grote sloppenwijken. Mensen in sloppenwijken worden relatief zwaar getroffen door de effecten van de klimaatverandering. Steden in Azië presteren zeer wisselend op het gebied van watermanagement. Dat betekent dat steden veel van elkaar kunnen leren door de beste benaderingen (best practices) op het gebied van watertechnologie en bestuur met elkaar uit te wisselen.

Belangrijkste bevindingen voor 32 steden in China

Tot de onderzochte steden in China behoren vier gemeenten die direct onder het centraal (landelijk) bestuur vallen, 27 provinciehoofdsteden, en het snel groeiende Shenzen in de delta van de Parelrivier (in het zuiden van China, tussen Hongkong en Macau). De belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

  • Hoge rivierafvoeren en stedelijke afwatering (vaak met overstromingen als gevolg), zijn twee cruciale milieu-uitdagingen.
  • Alle grote steden in China beschikken inmiddels over goede elementaire waterdiensten.
  • Afvalrecycling en energiewinning uit afval zijn cruciale uitdagingen die om een oplossing vragen.
  • Een uitstekende bestuurlijke capaciteit leidt tot doeltreffend management en effectieve actieplannen.
  • Gebrekkige participatie wordt veroorzaakt door kennisgebrek.

Dit onderzoek in China bevestigt daarmee de bevindingen van ons eigen eerdere onderzoek.

De Blue City Index (BCI) varieert in China van 3.501 (Lhasa) tot 5.162 (Sjanghai). Voor Wuhan werd een score van 4.780 gemeten. Dit betekent dat de meeste steden in China volgens de categorisering van Koop &  Van Leeuwen (2017) kunnen worden beschouwd als ‘water-efficiënte steden’ (BCI 4-6): ‘Deze steden voeren gecentraliseerd alom bekende technologische oplossingen door om efficiënter om te gaan met water en vervuiling tegen te gaan. De dekkingsgraad van de secundaire afvalwaterzuivering is hoog en het aandeel tertiaire afvalwaterzuivering stijgt.

Water-efficiënte technologieën worden voor een deel toegepast; het aantal lekken in het waterleidingnetwerk is aanzienlijk verminderd, maar het waterverbruik is nog steeds hoog. Er wordt betrekkelijk veel energie gewonnen bij de afvalwaterzuivering, maar de terugwinning van voedingsstoffen (nutriënten) is beperkt. Vaste afvalstoffen worden voor een deel gerecycled, en ook wordt energie voor een deel teruggewonnen.

Deze steden zijn vaak kwetsbaar voor (de gevolgen van) klimaatverandering; denk aan wijken/buurten waar de hitte extra hoog oploopt en overstromingen van het riool, effecten die het gevolg zijn van gebrekkige aanpassingsstrategieën, beperkte stormkeringen en beperkte groene gebieden. Bestuur en betrokkenheid van de gemeenschap zijn verbeterd.’

Felicitaties

Felicitaties gaan uit naar I-Shin Chang, Mengdie Zhaoa, Yilin Chenc, Xiaomin Guoa, Ying Zhuc, Jing Wuc en TaoYuand voor dit fantastische resultaat. De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of Cleaner Production. De hele paper kan hier worden ingezien. De resultaten van dit onderzoek bieden een duidelijke route naar duurzaamheid in China, zullen China waterwijs maken, en komen uiteindelijk het welzijn van de Chinese burger ten goede.

delen