Agenda

Agenda

Samenwerken aan meervoudige waardecreatie

WiCE-Roadshow Water in de circulaire stad

Evenement details

Water in de circulaire stad

Samenwerken aan meervoudige waardecreatie

In Helmond werken burgers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen bij de ontwikkeling van een circulaire, innovatieve en duurzame wijk. Door heel het land wordt op meerdere plaatsen gewerkt aan vergelijkbare initiatieven. Zij passen niet alleen nieuwe technologieën toe, maar ook nieuwe bestuursmodellen en nieuwe leefstijlen. Soms gaat het om nieuwe wijken (Brainport Smart District of Oosterwold), soms om de transformatie van bestaande wijken (zoals Superlocal of Koppelkansen Amsterdam). Dat betekent vaak ook een nieuwe manier van waterbeheer, met waterbesparing, decentrale zuivering, het gebruik van regenwater en adaptatie aan extreme weersomstandigheden. Hierbij staat het creëren van meerdere waardes (bijvoorbeeld financiële, sociale én ecologische waarde) met één oplossing, één activiteit of op één stuk land in het middelpunt; meervoudige waardecreatie.

Op dinsdag 26 november organiseren WiCE-Waarde in de Keten en het Kennisactieprogramma Water een ontmoeting tussen praktijkvernieuwers, wetenschappers, burgers en bestuurders. Niet alleen willen we kennis en ervaring uitwisselen tussen de vernieuwende projecten waaraan in Nederland en Vlaanderen de afgelopen jaren is gewerkt. We zullen ook stilstaan bij de opbrengsten en verkregen inzichten: Hoe wordt lokaal (meervoudige) waarde gecreëerd? Waar liggen de kansen? Welke dilemma’s kom je zoal tegen en hoe ga je daarmee om? Kunnen we de toegevoegde waarde van denken in termen van meervoudige waardecreatie expliciet maken?

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze Roadshow, die zal plaatsvinden op dinsdag 26 november van 10:00 – 16:15 uur in “Het Speelhuis” te Helmond. Helmond is de thuisbasis van Brainport Smart District, een van de onderzoeksgebieden.

Het voorlopige programma vindt u hieronder.

Wilt u uw eigen casus presenteren? Dat kan. Tijdens de lunchpauze zal er een postersessie gehouden worden, waar u uw eigen circulaire initiatief aan de hand van een poster kunt presenteren. Interesse? Neem contact op met Henk-Jan van Alphen. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt.

Deelsessie Koppelkansen:
Energietransitie koppelen aan water-opgaven in de binnenstad van Amsterdam: Te midden van UNESCO erfgoed op zoek naar slimme combinaties.

In de Amsterdamse 9 Straatjes wordt gewerkt aan de ‘Gracht van de Toekomst’. Tal van opgaven komen hier samen: aardgasvrij, vervanging van het riool, klimaatadaptatie, afval-inzameling, mobiliteitsdruk en vervanging van de kademuren en bruggen. Hoe kunnen we deze opgaven slim, integraal programmeren? Als startpunt worden momenteel verschillende warmte-scenario’s uitgewerkt (warmtenetten, alternatieve gassen, all-electric). In deze sessie willen we nadenken over slimme koppelingen tussen energie en water-opgaven. Welke koppelingen zijn er te maken? Welke leveren vanuit integraal perspectief het meeste op? En wat is er allemaal nodig om dit mogelijk te maken?

Deelsessie Optiematrix:
Een decision-support tool voor duurzame ontwikkeling: denk mee over het ontwerp van de Optiematrix.

Binnen het Kennisactieprogramma wordt gewerkt aan een ‘optiematrix’, een tool die organisaties in de watersector kan helpen bij het maken van gefundeerde beslissingen omtrent duurzaamheidinitiatieven en -transities: Wat is er allemaal mogelijk op het gebied van samenwerking, burgerparticipatie, kennisproductie en financiële middelen? Hoe organiseer je dat slim? En wat zijn belangrijke afwegingen? In deze sessie gaan we samen aan de slag met de optiematix: Hoe werkt deze tool precies? Wat kan beter of anders? En kunnen we deze tool zo ontwerpen en positioneren dat deze geschikt is voor verschillende type gebruikers in verschillende contexten?

Deelsessie Brainport Smart District:
Het verbinden van de waterketen met energie, ICT en mobiliteit in slimme, duurzame en innovatieve wijken.

Met Brainport Smart District wordt langs verschillende sporen gewerkt aan de ontwikkeling van een slimme, duurzame en innovatieve wijk. In het waterspoor werken drinkwaterbedrijf, waterschap, gemeente en provincie samen aan het ontwerp van het watersysteem. Wat kom je tegen bij zo’n samenwerking? De grote uitdaging is nu om de verbinding te maken met de andere sporen, zoals energie, ICT en mobiliteit. Welke kansen liggen er voor verbindingen?

Deelsessie SUPERLOCAL:
Slimme waterwijken van de toekomst hebben een veelheid aan voordelen: hoe zorgen we dat water een serieus onderdeel wordt in het ontwerp van (nieuwe) wijken?

SUPERLOCAL is een voorbeeldproject dat meervoudige voordelen kent voor verschillende partijen. Het concept is echter geen blauwdruk voor andere wijken in andere contexten. Hoe zorgen we dat het gedachtegoed en (deel)oplossingen in andere projecten terecht komt zodat we ook daadwerkelijk opschalen? In deze sessie bespreken we wat nodig is om de watertransitie op gang te brengen. Zo hebben we een (computersimulatie)model ontwikkeld, een systematiek om te leren over meervoudige waardecreatie en zijn we een serious game aan het maken. Maar wat heb jij nodig om aan de slag te gaan? Wat uit het SUPERLOCAL project is relevant voor jou?

Deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van de Roadshow van het Water in de Circulaire Economie (WiCE). WiCE is een onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven en het Vlaamse de Watergroep, waarin een circulaire benadering centraal staat. Het richt zich op het sluiten van waterkringlopen en het terugwinnen van grondstoffen en energie uit water, en zoekt daarbij uitdrukkelijk de verbinding met andere sectoren. Het WiCE thema Waarde in de keten richt zich op de governance-aspecten van de circulaire economie, zoals de waarde van water, het schaalniveau en de transitie in tijd.

Klik hier om aan te melden. 

 

Water heeft een belangrijke plek in de water-energie-voedsel-klimaat nexus (metabolisme van de wijk) en is bepalend voor het realiseren van de ambities voor de circulariteit en duurzaamheid in de wijk.

 

Bron: Brainport Smart District ©UNStudio, images by Plomp