Nieuws

Waterwijzer Natuur en Waterwijzer Landbouw gelanceerd

Waterwijzers wijzen de weg naar het klimaatrobuust inrichten van het landelijk gebied

Twee instrumenten voor het klimaatrobuust inrichten van de waterhuishouding van een gebied: de Waterwijzer Natuur (WWN) en de Waterwijzer Landbouw (WWL), zijn deze week als downloadbare tools voor iedereen beschikbaar gesteld. KWR heeft door de verwerking van recent ontwikkelde kennis een grote bijdrage geleverd aan dit project dat werd getrokken door STOWA.

Hoe richt je het regionale waterbeheer optimaal in voor landbouw én natuur? Wat is het effect van te natte, te droge of te zoute hydrologische omstandigheden op gewasopbrengsten en natuurlijke vegetatie? Welke invloed heeft het veranderende klimaat op deze functies, en hoe kunnen we ons daar in het waterbeheer op voorbereiden? Het zijn vragen waar waterbeheerders iedere dag mee bezig zijn. Vragen die vanwege veranderende weersomstandigheden – zoals de kurkdroge zomer van 2018 – bovendien steeds prangender worden. Om deze vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, zijn de WWN en WWL ontwikkeld.

Kennis gebundeld

In deze instrumenten is alle relevante kennis bij elkaar gebracht die in de afgelopen jaren is ontwikkeld door verschillende researchorganisaties. De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland, is de stuwende kracht achter deze grote, meerjarige samenwerking aan de Waterwijzers. STOWA heeft de benodigde partijen steeds samengebracht: van waterschappen en Rijksoverheid tot organisaties rond landbouw en natuur en kennisinstituten als Wageningen Environmental Research (WEnR) en KWR.

De Waterwijzer Natuur

De WWN is een methode waarmee gebruikers schade aan de natuur kunnen vaststellen als gevolg van ingrepen in de waterhuishouding en klimaatverandering. De WWN helpt ook bij het zoeken naar hydrologische maatregelen waarbij de natuur het beste gedijt.

Via de website van KWR wordt de WWN gratis aangeboden. Dit instrument kan worden gebruikt voor:

  • het toetsen van de waterhuishouding aan bestaande vegetatiedoelen;
  • het beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder een ander klimaat;
  • het vinden van nieuwe locaties die geschikt zijn voor natuurontwikkeling;
  • het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur.

De tool rekent zeer snel en genereert uitkomsten in de vorm van heldere kaarten en tabellen.

De Waterwijzer Landbouw

Naast de WWN is ook de WWL ontwikkeld. Dit instrument voor het bepalen van effecten van veranderingen in hydrologische condities op de landbouwproductie wordt aangeboden via de website van WENR.

 

delen