onderwerp

Op weg naar een circulaire economie met hergebruik van grondstoffen

Resource recovery

De aandacht voor resource recovery in de waterketen neemt wereldwijd toe. Omzetting van reststoffen tot waardevolle producten is een belangrijke schakel in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. KWR onderzoekt hoe techniek, maatschappij en overheid de uitdagingen van grondstoffen hergebruik tegemoet kunnen treden. Hierbij staan duurzaam en kosteneffectief gebruik van reststromen en een integrale aanpak centraal. Uiteraard is zuinig omgaan met water, energie en grondstoffen onderdeel van het gedachtengoed. De watersector kan zo de resource efficiency in de praktijk brengen.

139682646

Video – 02:10
Resource Recovery

Resource recovery als bouwsteen voor circulaire economie

Uitputting van grondstoffen en fossiele energiebronnen maken een transitie noodzakelijk van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie. Ook in de watersector neemt hierdoor de aandacht voor resource recovery – hergebruik en herwinnen van reststoffen uit de waterketen voor omzetting tot waardevolle producten – wereldwijd toe. Naast het terugdringen van de consumptie van primaire grondstoffen, vormt resource recovery een belangrijke bouwsteen voor de circulaire economie.

Techniek, maatschappij en overheid staan voor veel uitdagingen om afvalstromen in te zetten als reststromen en te gaan gebruiken als bron van energie, water, voedingsstoffen en overige componenten. Het is essentieel om oude en nieuwe concepten met elkaar te combineren tot een integrale aanpak die leidt tot een circulaire economie.

Membraaninstallatie voor waterhergebruik.

Membraaninstallatie voor waterhergebruik.

Reststromen duurzaam en kosteneffectief maken

KWR onderzoekt hoe resource recovery in de waterketen mogelijk is door reststromen duurzaam en kosteneffectief te gebruiken. We richten ons hierbij op de ontwikkeling van technische en organisatorische methoden voor inzameling van reststromen en op technieken voor het (her)winnen van water, grondstoffen en energie uit reststromen. Resultaten van ons onderzoek vertalen zich in praktische aanbevelingen, technieken en concepten voor onder meer waterbedrijven, waterschappen, gemeenten en industrie.

Een indruk van onze onderzoeksrichtingen in resource recovery:

Reststoffen in de (stedelijke) waterketen

  • Ontwikkeling van visie, bestuurlijk draagvlak en technologie voor terugwinning van componenten, energie en water uit de waterketen. Onze expertise binnen dit thema beslaat onder meer drink-, afval- en industriewater, milieutechnologie en biotechnologie. We werken nauw samen met bijvoorbeeld de Reststoffenunie, waterbedrijven en waterschappen.
  • Onderzoek naar productvorming en creatie van waardeketens vanuit afvalwater en drinkwater (calciet, eiwitten, cellulose, struviet, biogas, ijzerslib).

Waterhergebruik en kringloopsluiting in de industrie

  • Onderzoek naar proceswaterbereiding, koelwaterconditionering, demiwaterproductie en behandeling van industrieel afvalwater, mede gericht op hergebruik.

Vernieuwing afvalwaterzuivering

  • Integrale procesoplossingen voor optimaal gebruik van chemische energie uit afvalwater en slib, bijvoorbeeld middels karakterisering en verbetering van biologische processen, onder meer door de ontwikkeling van microbiologische tools.

Water en energie

  • Onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van water als medium voor opslag en transport van warmte en de plek die de waterketen krijgt in een all-electric maatschappij met de focus op lokaal opgewekte energie, ondergrondse energieopslag en energieconversie.

Kennisnetwerken

  • Uitwisseling en delen van kennis en ervaring voor opbouw van expertise en het mogelijk maken van innovatie.
139682653

Video – 01:42
Power to Protein

Voordelen van grondstoffen hergebruik

Voor de watersector biedt resource recovery veel voordelen. Het draagt immers bij aan een circulaire economie, waarin energie-efficiëntie en duurzaamheid centraal staan. Met hergebruik van water kunnen in bepaalde gevallen flinke kostenbesparingen worden gemaakt en kan de productiecapaciteit worden vergroot zonder meer (grond)water te gebruiken.

HOY79Z7FljM