Nieuws

Nutrient Platform presenteert actieplan 2018 voor recycling van nutriënten

Nutriëntenrecycling vormt een hoge prioriteit in het rapport ‘Nederland Circulair in 2050’, waarin de Nederlandse overheid haar Rijksbrede programma Circulaire Economie heeft gepresenteerd en dat vanmiddag op het programma staat in de Tweede Kamer. Nederland is koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen. Daarom gelooft het Nutrient Platform in concrete resultaten op korte termijn. KWR is een van de 36 deelnemers aan het Nutrient Platform, dat op  5 oktober haar actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ heeft gepresenteerd bij restaurant Instock in Den Haag. Staatssecretaris Sharon Dijksma en Louise Vet, directeur NIOO-KNAW, hebben de ambitie ingeleid met hun eigen visie.

KWR is lid van het Nutrient Platform omdat nutriëntenwinning en -hergebruik een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzame watercyclus en passen binnen het streven naar  een circulaire economie en upcycling van grondstoffen. KWR doet onderzoek naar hergebruik van water en reststoffen en ontwikkelt kennis over innovatieve technologieën, producten en markten op basis van vragen uit het bedrijfsleven, onder meer in TKI verband, zoals het project Sustainable Airport Cities. KWR richt zich op wetenschappelijke kennis omzetten naar toepasbare praktijkoplossingen voor eindgebruikers. Dit sluit goed aan bij de ambities van het Nutriënt Platform om de komende twee jaar het voortouw te nemen in het opschalen van de markt voor gerecyclede nutriënten om zo zekerheid van grondstoffen, zekerheid van voedsel, een gezonde bodem en schoon water te kunnen garanderen voor toekomstige generaties.

Kees Roest ondertekent het actieplan nutriëntenplatform.

Kees Roest ondertekent het actieplan nutriëntenplatform.

Markt opschalen

Reststromen zoals afvalwater, zuiveringsslib en mest bieden grote potentie voor het terugwinnen van nutriënten zoals fosfaat, stikstof en kalium; grondstoffen die aan de basis liggen van alles wat groeit en bloeit. De eerste gerecyclede nutriënten vinden hun weg al naar de markt, maar dit is nog geen volwassen markt. De voedingsmiddelen- en chemische industrie, in aanvulling op de landbouw, gaan de komende jaren een grotere rol spelen in de afname van gerecyclede nutriënten, die onder meer afkomstig zijn uit de watersector. Daarom neemt het Nutrient Platform met haar leden het voortouw om de markt voor gerecyclede nutriënten zo snel mogelijk op te schalen. Dit draagt bij aan een circulaire, toekomstbestendige en duurzame nutriënten economie.

Actieplan

Met het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’ spannen de leden van het Nutrient Platform zich gezamenlijk in om onder andere het volgende te realiseren.

  • Het aanbod van gerecyclede nutriënten beter te laten aansluiten op de vraag vanuit de landbouw en industrie;
  • Wet- en regelgeving rondom afval en grondstoffen in Nederland en Europa zodanig te harmoniseren dat het nutriëntenrecycling in de circulaire economie stimuleert;
  • De bewustwording over de eindigheid, geopolitieke afhankelijkheid en milieuproblematiek rondom nutriënten te vergroten;
  • Mogelijkheden uit te zoeken voor prikkels die duurzaam nutriëntengebruik stimuleren, zoals certificering en groene labeling.

Deze acties vormen een eerste aanzet richting een volwassen markt voor gerecyclede nutriënten.

Van Ketenakkoord Fosfaatkringloop naar Ambitie Nutriënten

Sinds 2011 zijn bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en ministeries verenigd in het Nutrient Platform met als doel de nutriëntenkringloop te sluiten door het creëren van een Europese markt voor gerecyclede nutriënten. Het Nutrient Platform is uitgegroeid tot een netwerk van 36 partijen uit o.a. de voedingsmiddelenindustrie, landbouw, watersector, meststoffensector en afvalverwerking. Vanuit de leden van het platform zijn verschillende nieuwe initiatieven ontstaan zoals de Biofosfaatfabriek, SaNiPhos en de Energie- en Grondstoffenfabriek. De samenwerking heeft inmiddels geleid tot 4 aangenomen moties in de Tweede Kamer over de einde-afvalstatus en prioriteren van de kwaliteit van gerecyclede nutriënten in plaats van de herkomst. Ook is er op aangeven van de leden van het Nutrient Platform een nieuwe categorie ‘Herwonnen fosfaten’ onder de Meststoffenwet tot stand gebracht. Het Ketenakkoord Fosfaatkringloop dat in 2011 door de deelnemers van het Nutrient Platform werd ondertekend, wordt nu opgevolgd door het actieplan ‘Ambitie Nutriënten 2018’. Nederland streeft hiermee als eerste land een volwassen markt te creëren voor gerecyclede nutriënten.

delen