project

Governance en kennis-actie voor de circulaire waterketen

Expert(s):
Henk-Jan van Alphen MSc, dr.ir. Andrew Segrave, dr. Laurens Hessels

 • Startdatum
  01 jan 2018
 • Einddatum
  31 dec 2020
 • Opdrachtgever
  WiCE
 • samenwerkingspartner(s)
  Waterschap Amstel Gooi & Vecht, Waterschap Zuiderzeeland

In dit project onderzoeken we de governance van de circulaire waterketen in vier proeftuinen. Een kennis-actie methode verschaft inzicht in de rolverdeling tussen actoren, de optimale schaal en de verdeling van waarde (kosten-baten). Toepassing ervan maakt vergelijking van resultaten tussen verschillende proeftuinen mogelijk. Zo kunnen drinkwaterbedrijven strategieën ontwikkelen langs de lijn van de circulaire economie. In kenniswerkplaatsen wordt het geleerde toegepast in de praktijk en zijn normatieve discussies mogelijk over governance.

Passende governance voor de stedelijke watercyclus

Op weg naar een circulaire economie dienen zich nieuwe technieken aan om de stedelijke watercyclus slimmer in te richten en te verbinden met grondstoffen- en energiekringlopen. Willen de initiatieven slagen, dan moet meestal niet alleen de technologie worden aangepast, maar zijn er ook veranderingen in het governance systeem nodig.

In dit onderzoek richten we ons, in lijn met het werk van de kwartiermakersgroep ‘Waarde in de Keten’, op drie aspecten van governance: actoren en hun rollen, schaalniveau, en waardecreatie en waardeverdeling. Met kennis over de governance aspecten van een circulaire waterketen kunnen waterorganisaties hun eigen rol bepalen en een strategisch handelingsperspectief ontwikkelen.

Vier proeftuinen

In dit project onderzoeken we het governance systeem van de circulaire waterketen in vier proeftuinen: Circulair Buiksloterham, Almere Oosterwold en mogelijk ook SUPERlocal Kerkrade, en Brabant CirculairHet bestuderen van dezelfde thema’s in verschillendeproeftuinen maakt vergelijking van resultaten mogelijk. Hiermee kunnen drinkwaterbedrijven strategieën ontwikkelen langs de lijn van de circulaire economie. Naast de genoemde vier proeftuinen, kunnen de werkzaamheden worden uitgebreid naar andere regio’s waar waterbedrijven betrokken zijn bij circulaire initiatieven.

Behalve kennisontwikkeling is het expliciete doel van het project om kennis in de praktijk toe te passen. Daarvoor zijn kenniswerkplaatsen ingericht waar de verschillende stakeholders hun kennis delen. Ook voeden strategen, beleidsmedewerkers en bestuurders van waterbedrijven en waterschappen zich hier met wat in de proeftuinen is geleerd. Werkzame mechanismen uit de proeftuinen zijn toepasbaar in bestaande organisaties. Beschrijvende kennis die uit de proeftuinen voortvloeit, vormt de basis voor een normatieve discussie over governance. Eventuele nieuwe vragen die hierbij ontstaan, kunnen in de proeftuinen worden onderzocht.

Inzicht in de governance-context

De onderzoeksresultaten van dit project geven inzicht in de governance-context en transitie naar een circulaire waterketen. In de eerste instantie zijn de uitkomsten bedoeld voor strategische adviseurs, bestuurders en beslissers zodat zij met hun beslissingen beter kunnen meebewegen met de dynamische ontwikkelingen van de circulaire economie. Omdat eindgebruikers in het kennis-actie systeem participeren vindt co-productie en rechtstreekse overdracht van de opbrengsten plaats.