onderwerp

Public Design for Water

Water = leven: voor de natuur en voor de mens. Beschikbaarheid van water van voldoende kwaliteit is op zichzelf al essentieel, maar ook onmisbaar voor de voedselproductie, de economie, volksgezondheid, comfort, veiligheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Tegelijkertijd is water sterk verweven met andere systemen, zoals land, voedsel, energie en ecosystemen. Bij al deze systemen zien we ons gesteld voor belangrijke opgaven rond klimaatverandering, digitalisering, biodiversiteitsverlies, en woningtekort. Onze samenleving wil deze opgaven aangaan met duurzaamheidstransities, zoals de energietransitie, de landbouwtransitie, klimaatadaptatie en de transitie naar een circulaire economie. Het is steeds lastiger om de waarden van water te waarborgen binnen al deze samenhangende ontwikkelingen. Daarvoor is een integrale aanpak nodig, waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn. Public Design for Water biedt deze aanpak.

Public design: het ‘hoe’ van de transities

Public Design zet ontwerpdenken in om integrale oplossingen te realiseren die bijdragen aan gewenste transities. Bij een aanpak met Public Design staan de betrokkenen centraal, van eindgebruikers tot collega’s en andere belanghebbenden. Via een co-creatief en iteratief proces gaan zij met elkaar aan de slag. Daarbij staan ze eerst stil bij wat het precieze probleem is, zonder meteen in de oplossingsmodus te schieten. Na een grondige probleemdefinitie werken ze samen tastbare concepten en prototypes uit, die meteen in de echte wereld te testen zijn. Lees meer over Public Design

Public Design for Water combineert ontwerpdenken met specialistische waterkennis

KWR-onderzoekers passen Public Design toe op integrale transitievraagstukken in gebieden, onder meer voor en met strategische medewerkers van provincies. Tegelijkertijd brengen zij daarbij waardevolle en specialistische waterkennis in, die bijdraagt aan werkbare oplossingen. Afhankelijk van het specifieke vraagstuk versterken KWR-onderzoekers het ontwerpproces met expertkennis over ecologie, eco- en geohydrologische analyses, watersysteemoplossingen, zuiveringstechnologieën, waterkwaliteit en gezondheid.

Vier expertises samen

KWR heeft ruime ervaring met de aanpak en methodes van Public Design, niet alleen binnen internationale onderzoeksprogramma’s, maar ook door activiteiten die wij rechtstreeks uitvoeren voor provincies, gemeenten, waterschappen en waterbedrijven. Wij helpen strategen, omgevingsmanagers, beleidsmakers en beslissers om bewust te sturen op beoogde veranderingen en zo complexe vraagstukken op te lossen.

KWR brengt daarbij steeds kennis uit vier domeinen samen die stakeholders kunnen helpen complexe problemen aan te pakken. Public Design for Water biedt verschillende oplossingsrichtingen. Welke aanpak past het best bij uw probleem?

Figuur 1. Public Design for Water bij KWR brengt vier kennisdomeinen samen en biedt diverse oplossingsrichtingen.

 • Ik wil vooral participatief en inclusief aan het werk gaan, dus met de inbreng en steun van anderen.
  Lees dan meer over Sociale omgeving en gebiedsprocessen
  Hier ligt de focus op inzicht in probleemwaarnemingen, behoeftes, risicopercepties en waarden van stakeholders. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld methoden als serious gaming en actieonderzoek. Lees meer

 

 • Ik wil systematisch een verandering realiseren die rekening houdt met complexiteit en een onzekere toekomst.
  Lees dan meer over Toekomstverkenning en strategieontwikkeling.
  In dit kennisdomein werken we aan toekomstbeelden en strategieën om ze te realiseren. Daarvoor zetten we methodes in als participatieve scenarioplanning, backcasting en watersysteemanalyses. Lees meer

 

 • Ik wil samen met burgers en klanten mijn doelen realiseren, dus wil ik ook weten wat zij wensen en vrezen.
  Lees dan meer over Klantperspectieven
  Hoe burgers en klanten denken over belangrijke (water)zaken speelt een grote rol bij de keuze voor oplossingen. Dit onderzoeken we met methodes als enquêtes, focusgroepen en veldexperimenten. Lees meer

 

 • Ik wil op zoek naar wetenschappelijk onderbouwde en beproefde oplossingen vanuit een integrale insteek.
  Lees dan meer over Systeemkennis over de Water-Energie-Voedsel-Ecosysteem Nexus
  In dit kennisdomein ontwikkelen we concrete en gebiedsspecifieke maatregelen en oplossingen vanuit specialismes zoals ecohydrologie, met methodes zoals watersysteemanalyses, modellen, simulaties, en sankey diagrammen. Lees meer