Public Design

  • Public Design

Public Design zet ontwerpdenken in om integrale oplossingen te realiseren. Bij een aanpak met Public Design staan de betrokkenen centraal, van eindgebruikers tot collega’s en andere belanghebbenden. Via een co-creatief en iteratief proces gaan zij met elkaar aan de slag. Daarbij staan ze eerst stil bij wat het precieze probleem is, zonder meteen in de oplossingsmodus te schieten. Na een grondige probleemdefinitie werken ze samen tastbare concepten en prototypes uit, die meteen in de echte wereld te testen zijn.

De RIO-methode en de dubbele diamant

KWR maakt bij Public Design gebruik van ontwerpprocessen zoals de RIO-methode1. De RIO methode heeft drie uitgangspunten:

  1. Het is een reflexieve aanpak (‘R‘). Dit betekent dat de betrokkenen reflecteren op vooronderstellingen, doelen, rollen en behoeftes.
  2. Er wordt interactief gewerkt (‘I‘). Samen met belanghebbenden worden uitdagingen geformuleerd en oplossingen gezocht waarin verschillende perspectieven zijn vertegenwoordigd.
  3. Het is een ontwerpmethode (‘O’), waarbij het proces niet lineair maar iteratief verloopt.

De probleemruimte wordt met alle betrokkenen samen verkend en gedefinieerd, daarna wordt gekeken naar de oplossingsruimte2. Dit proces kent verschillende fases: eerst (i) het verkennen van een breed scala van opties (divergeren), daarna (ii) het kiezen voor een specifieke optie (convergeren). Op deze manier brengen we alle behoeftes van de stakeholders in beeld en komen we tot een aangescherpt en breed gedragen probleemdefinitie, om vervolgens met gedegen wetenschappelijke kennis en samen met alle betrokkenen verschillende oplossingsrichtingen of scenario’s te ontwikkelen. Daarbij is er veel aandacht voor uitleg van de voor- en nadelen van de alternatieven. Het eindresultaat is een toekomstbeeld in de vorm van een conceptueel ontwerp of een tastbare concept (prototype) waar iedereen achter staat.

Figuur 1. Public Design: de verschillende fases van het proces in probleemruimte en oplossingsruimte.

Samenwerking, inclusiviteit, draagvlak en vertrouwen

De inzet van Public Design bevordert samenwerking en inclusiviteit en vergroot het draagvlak voor en het vertrouwen in de ontwikkelde plannen en oplossingen3. Via interviews, enquêtes, focusgroepen en (veld)experimenten doet KWR onderzoek met stakeholders – van organisaties tot burgers en klanten. Zo ontwikkelen we kennis over hun perspectieven en gedrag, bijvoorbeeld over de manier waarop verschillende soorten klanten met water omgaan en wat hun perspectief op waterbesparing is. Dankzij kennis over hoe inwoners en andere partijen de verschillende problemen ervaren en welke behoeftes ze hebben, kunnen we de juiste problemen met gepaste oplossingen aanpakken. Onze kennis over risicoperceptie, acceptatie, vertrouwen en (gewoonte)gedrag vormt een sterke basis voor duurzame oplossingen en draagt eraan bij dat iedereen wordt meegenomen in noodzakelijke veranderprocessen.

Governance-onderzoek

Governance-onderzoek, bijvoorbeeld naar de verdeling van verantwoordelijkheden, kosten en risico’s tussen verschillende partijen, geeft ruimte voor nieuwe ideeën en oplossingen. Door de betrokkenheid bij gebiedsprocessen en co-creatietrajecten brengen onze (actie)onderzoekers transformatief leren in gang. Met de juiste kennis en tools helpen wij de betrokken partijen om te begrijpen hoe zij op de beoogde veranderingen en waarden kunnen sturen. Dit helpt deze spelers om hun rol in deze veranderprocessen vorm te geven. Door de verschillende opties uiteen te zetten en te testen, worden keuzes bewuster gemaakt en gebaseerd op kennis.

Beleidsidealen vertalen naar de praktijk

Een ander onderdeel van Public Design is het operationaliseren van beleidsidealen voor de waterketen, zoals ‘participatief’, ‘integraal’, ‘adaptief’, ‘veerkrachtig’ of ‘circulair’. Public Design helpt organisaties dit soort concepten naar maatregelen en handelingsperspectieven te vertalen. Met methodes zoals participatieve scenarioplanning, leerallianties, living labs en serious gaming begeleiden wij organisaties en netwerken bij het verkennen van waarschijnlijke, wenselijke en/of juist problematische toekomstvisies. Op deze manier draagt KWR-onderzoek bij aan het verwezenlijken van de meervoudige waarden van water in de duurzaamheidstransities.

 

  1. Grin, J. (2020). ‘Doing’system innovations from within the heart of the regime. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(5), 682-694.
  2. Bason, C. (2017). Leading public design: Discovering human-centred governance. Policy Press
  3. Marit Groeneveld, M., van Tilburg, L., Lagendijk, M. (2020). Design bij de (Rijks)overheid: Hoe public design kan helpen bij de aanpak van complexe opgaven bij de (Rijks)overheid. Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Ministerie van Algemene Zaken.