onderwerp

Trends zichtbaar maken

Toekomstverkenning en responsstrategieën

Verkenningen van trends en horizonscanning helpen de watersector toekomstige bedreigingen en kansen te herkennen en strategisch tegemoet te treden. KWR verkent nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, bepaalt de impact op de watersector, voert scenariostudies uit, en ontwikkelt met de sector de benodigde responsstrategieën. Onderzoek naar trends en horizonscanning helpt de watersector vraagstukken in breed perspectief te zien, informatie snel te verwerken en strategisch toe te passen.

Trends gebruiken voor benutten van kansen

Gedreven door de motivatie om steeds efficiënter en duurzamer te werken, ziet de watersector de context waarin zij opereert voortdurend veranderen. Waterbedrijven bereiden zich voor op dringende kwesties zoals stijgende energiekosten, grotere betrokkenheid van (mondige) burgers, toenemende regelgeving, veranderingen op de werkvloer en meer. Tegelijkertijd liggen er kansen voor betere integratie met andere sectoren in de circulaire economie. Vertaling van trends en toekomstbeelden via impactstudies naar strategische bouwstenen, stelt de watersector in staat problemen efficiënt aan te pakken en kansen optimaal te benutten. 

Gedegen horizonscanning

KWR helpt de watersector in het monitoren van trends en door uitvoering van toekomstverkenningen. Dankzij een omvangrijk (inter)nationaal netwerk zijn we optimaal toegerust voor een gedegen horizonscanning. We evalueren implicaties van onderzoeksresultaten voor de watersector, bieden planners inzicht in strategieën, formuleren onderzoeksvragen voor samenstellers van onderzoekagenda’s en ontwikkelen scenario’s en responsstrategieën. Dit alles met het oog op een waterbewuste toekomst van onze maatschappij.

Met onze horizonscanning maakt KWR vernieuwingen in de volgende terreinen zichtbaar:

  • Toepassingen op de grensvlakken van technologievelden
  • Schaarste verdeling
  • Schakels tussen energie- en grondstofstromen
  • Technische verbindingen tussen mensen en hun omgeving
  • Invloed van burgers op de samenleving
  • Organisatie van sociaal-biofysische processen in steden

In onze kennisontwikkeling hanteren we een transdisciplinaire werkwijze waarbij praktijkervaring en wetenschap hand in hand gaan (o.a. sociaal leren, denktanksessies). Doorvertaling van trends naar kansen en bedreigingen voor de watersector gebeurt in samenwerking tussen waterschappen, waterbedrijven, kennisinstellingen, belangenbehartigers en adviesbureaus. En ons onderzoek is grensoverstijgend. Methoden voor strategische leerallianties worden vertaald naar toepassingen in Europees verband.

Ondersteuning voor de toekomst

Onderzoek naar trends en horizonscanning helpt de watersector vraagstukken in breed perspectief te zien, informatie snel te verwerken en strategisch toe te passen. Adequate responsstrategieën geven richting aan maatschappelijke ontwikkelingen in de watercyclus. Het doorgronden van kansen en bedreigingen die ontwikkelingen met zich meebrengen, ondersteunt beslissers, agendasetters, onderzoekers en ontwikkelaars in het bepalen van een toekomstbestendige strategie.

+ Lees meer