onderwerp

Valorisatie

Waardecreatie uit kennis met co-makership

Omdat de actuele wateruitdagingen dringend om een oplossing vragen, voelen overheidsinstanties, nutsbedrijven en de industrie een sterke behoefte om de beschikbare kennis op effectieve en efficiënte wijze te gebruiken. Waterorganisaties hebben een partner nodig om hen te ondersteunen bij het vertalen van deze kennis naar hun eigen praktijk en naar de maatschappelijke context. KWR helpt bij het zoeken naar oplossingen om bij te dragen aan valorisatie, het proces van waardecreatie uit kennis. Aangezien iedere speler in de watersector te maken heeft met deze processen en daarmee samenhangende kennisvragen biedt collectief onderzoek naar coproductie een grote meerwaarde.

Een partner voor valorisatie

Kennis en innovatie staan aan de basis van goed en succesvol waterbeheer. Waterorganisaties zoeken naar manieren om meer van dit onderzoek te profiteren. Steeds vaker wordt nieuwe kennis ontwikkeld, uitgewisseld en gebruikt in netwerken en samenwerkingsverbanden tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Deze ontwikkeling roept bij waterorganisaties allerlei vragen op, bijvoorbeeld: hoe kan participatie in die samenwerking leiden tot het optimaal benutten van de beschikbare kennis? Om innovaties gezamenlijk te implementeren en over te brengen naar de praktijk, moeten organisaties inzicht hebben in processen, verwachtingen van eindgebruikers en alles wat daartussen zit. Kenniscoproductie vereist een partij die hen hierbij ondersteunt.

Co-makership

De sleutel tot valorisatie is de interactie tussen onderzoekers en kennisgebruikers. Daarom is kenniscoproductie (‘co-makership’) een leidend beginsel van het collectief Bedrijfstakonderzoek van de waterbedrijven (BTO). Wij stimuleren co-makership met onze cliënten in de verschillende fasen van het onderzoeksproces, van de prioritering van projecten tot de toepassing van de resultaten. Deze benadering past in een wereldwijde trend naar interdisciplinair onderzoek, een vorm van kennisproductie die disciplinaire grenzen overschrijdt en actieve bijdragen van praktijkmensen vraagt (Brouwer et al. 2018). Een actuele vraag is hoe kenniscoproductie effectief kan worden georganiseerd tijdens het verzamelen en analyseren van gegevens: hoe kunnen cliënten en andere kennisgebruikers op een productieve manier bij het proces worden betrokken? Een daarmee samenhangende uitdaging is hoe op een productieve manier met beleidsmakers kan worden samengewerkt om de relevantie en impact van de onderzoeksresultaten voor het overheidsbeleid te optimaliseren. Om dit te bereiken werken wij met de concepten van Communities-of-Practice (CoPs) en een kennisactiesysteem dat door Muñoz-Erickson is geïntroduceerd.

Kennisvalorisatie evalueren en verbeteren

Voor een continu leerproces zijn geavanceerde evaluatieprocessen voor valorisatie nodig. Wij dragen actief bij aan de ontwikkeling van indicatoren en beoordelingsinstrumenten voor valorisatie. Het meten van de bredere effecten van kennisproductie- en uitwisseling is geen gemakkelijke taak. Deze effecten zijn immers talrijk en zeer verschillend en lopen uiteen van nieuwe producten tot een effectiever overheidsbeleid en verbeteringen in de volksgezondheid of het openbaar welzijn. Bovendien treden de effecten vaak pas na verloop van tijd op. En het is niet eenvoudig een oorzakelijk verband aan te wijzen omdat in de regel verschillende factoren en invloeden een rol spelen. Daarom richten wij onze inspanningen op procesindicatoren die de aanwezigheid en doeltreffendheid van de mechanismen voor valorisatie meten. Wij hanteren het model van de ‘valorisatiecyclus’ (zie onderstaande figuur) om de verschillende stadia van kennisproductie en -implementatie te conceptualiseren, dat is: in duidelijke begrippen en beelden vastleggen. Onze evaluatiestrategie bestaat eruit de ‘productieve interacties’ in alle stadia van deze cyclus te beoordelen. Productieve interacties worden gedefinieerd als uitwisselingen tussen onderzoekers en belanghebbende partijen die zijn betrokken bij het bewerkstelligen van maatschappelijke effecten. Deze effecten worden gerealiseerd wanneer belanghebbende partijen zich inspannen om de onderzoeksresultaten te gebruiken en toe te passen.

Valorisatie cyclus.