project

Waterpissebedden en Aeromonas

In het drinkwater is grote diversiteit aan voedingsstoffen aanwezig waarop (onschuldige) bacteriën kunnen groeien. Deze bacteriën zouden kunnen dienen als voedselbron voor bijvoorbeeld waterpissebedden. Over de levenscyclus en de voedselbron van waterpissebedden in het drinkwatersysteem is nog weinig bekend. De aanwezigheid van waterpissebedden kan mogelijk leiden tot klachten over de drinkwaterkwaliteit en daarom wordt geprobeerd om te voorkomen dat de waterpissebed kan overleven in het drinkwaterdistributienet.

Door de klimaatverandering is de verwachting dat de drinkwatertemperatuur stijgt. Hogere temperaturen kunnen mogelijk leiden tot groei van de Aeromonas bacterie in het distributienet. Aeromonas is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar deze overschrijdingen zijn ongewenst en willen de drinkwaterbedrijven graag voorkomen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat groei van Aeromonas in het drinkwaterdistributiesysteem verband houdt met meerdere factoren waarvan de belangrijkste de watertemperatuur en de hoeveelheid en type voedingsstoffen in het water zijn.

Invloed van hogere temperaturen op groei van Aeromonas en effect van sediment op het overleven van waterpissebedden in water

De invloed van een hogere watertemperatuur op groei van Aeromonas is nog onbekend. Om voorbereid te zijn op een toekomst met hogere drinkwatertemperaturen wordt daarom in dit onderzoek nagegaan wat de invloed hiervan is op de groei van Aeromonas.

Om (voorzorgs)maatregelen te kunnen treffen tegen waterpissebedden moet er  meer bekend zijn over de levenscyclus van waterpissebedden. Daarom wordt in het laboratorium getest of zij kunnen overleven op water en sediment afkomstig van verschillende locaties en welke stoffen in het water en/of sediment overleving kunnen zorgen of juist niet.

Waterpissebedden kweken en effect van verschillende watertypen en sediment testen

In flessen met water van verschillende drinkwaterdistributiegebieden wordt getest hoe goed Aeromonas kan groeien bij temperaturen van 5°C tot 30°C. Dit wordt gedaan door dagelijks of om de dag het aantal Aeromonas bacteriën in het water te meten. Hieruit wordt duidelijk of Aeromonas beter groeit bij verschillende temperaturen en of dat afhankelijk is van het water dat voor de test gebruikt is.

Voedingsbodem met bacteriekolonies van Aeromonas

Voedingsbodem met bacteriekolonies van Aeromonas

Via een literatuuronderzoek wordt kennis vergaard over de levenscyclus en  voedingsbron van waterpissebedden. Op basis van de literatuur wordt daarnaast een kweeksysteem voor waterpissebedden opgezet in het laboratorium. Met deze waterpissebedden worden experimenten uitgevoerd in water en sediment afkomstig van verschillende drinkwaterdistributiegebieden om te bepalen of waterpissebedden beter overleven op verschillende soorten sediment en water en welke stof of stoffen daar de oorzaak van zijn.

Beheersmaatregelen voor waterpissebedden en groei van Aeromonas

Als bekend is hoe het sediment de overleving van waterpissebedden in het drinkwatersysteem beïnvloedt, kunnen mogelijk gericht maatregelen worden genomen om te voorkomen dat waterpissebedden in het drinkwatersysteem kunnen overleven.

Inzicht in de invloed van temperatuur en watersoort op groei van Aeromonas in drinkwater. Hierdoor kunnen mogelijk voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de effecten van klimaatverandering op de microbiologisch kwaliteit van drinkwater te voorkomen.

Waterpissebed op een esdoornblad waarop ze gekweekt worden in het laboratorium

Waterpissebed op een esdoornblad waarop ze gekweekt worden in het laboratorium