project

ANSWER

Als reactie op het toenemende probleem van waterschaarste wordt hergebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater beschouwd als het meest geschikte en betrouwbare alternatief voor duurzaam waterbeheer en landbouwontwikkeling. Ondanks de voordelen van deze werkwijze, bestaat momenteel grote ongerustheid over de negatieve effecten van chemische en biologische verontreinigingen, zoals antibiotica en antibioticaresistente bacteriën, en de overdracht van mobiele genetische antibioticaresistentie elementen en resistentiegenen.

ANSWER

Verschillende internationale organisaties en de Europese Commissie zien de verontreinigingen als serieuze bedreigingen voor de volksgezondheid, vanwege hun verspreiding in het milieu, de voedselketen, het drinkwater enzovoorts. Voor het oplossen van deze problemen is er dringend behoefte aan wetenschappers met een interdisciplinaire onderzoeks-/opleidingsachtergrond.

Dit ETN voorziet in de opleiding van een nieuwe generatie ESR’s (Early Stage Researchers) voor het tegemoet treden van de risico’s van verontreinigingen in (drink)water en hergebruik van afvalwater. Innovatieve chemische, moleculaire, microbiologische, toxicologische en modelleringsinstrumenten, en baanbrekende procestechnieken zullen de kern vormen van de wetenschappelijke activiteiten en opleiding van hun innovatieve onderzoeksprojecten en training.

Vaststelling relevante Emission Limits Values (ELV’s)

Dit project draagt bij aan een beter begrip over de wijze waarop antibioticaresistentie vanuit afvalwater via bodem, grond- en oppervlaktewater en gewassen op mens en milieu wordt overgedragen. De kwesties worden aangepakt door een multidisciplinair onderzoeksteam, bestaande uit de private sector en beleidsmakers, en door middel van communicatie naar belanghebbenden en het bredere publiek. Relevante ELV’s worden vastgesteld die onmisbaar zijn voor de ontwikkeling en implementatie van regelframeworks.

Breed gedragen onderzoeksaanpak

ANSWER resulteert in een breed gedragen Europese onderzoeksaanpak om antibioticaresistentie en overdracht op een gestandaardiseerde wijze te bepalen. Gecentraliseerde datacollectie maakt een vergelijk van data voor het eerst mogelijk, en verduidelijkt daarmee de impact van antibiotica en genetische mobiele elementen op de waterketen.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.