project

Nieuwe Waterketens

In een circulaire economie kan op een andere manier worden omgegaan met water door nieuwe mogelijkheden te creëren om water te hergebruiken en op te vangen voor nieuwe toepassingen. Daarmee verandert ook de waterinfrastructuur zoals we die tot nu toe kennen: centrale productie en afvoer maken dan plaats voor een meer gemengd (‘hybride’) model, waarin meer decentrale, lokale waterketens ontstaan. Hergebruik van water moet echter zorgvuldig worden aangepakt, anders ontstaat het risico dat giftige stoffen of ziekteverwekkers worden verspreid. Doordat water of grondstoffen uit water steeds vaker worden hergebruikt, kunnen ook risico’s gaan ‘circuleren’ in een waterketen. Om het doel van een volledig circulair Nederland te bereiken, moet een dergelijke ‘risico-circulering’ worden voorkomen.

Risico’s en kansen in de ketens voor hergebruik van water

In dit onderzoeksproject worden voor specifieke vormen van hergebruik van water de mogelijke chemische en microbiologische risico’s in de waterketen benoemd. De risico’s worden onderworpen aan een kwantitatieve modellering om te bepalen of de huidige wijze van beheersing volstaat om de gewenste waterkwaliteit te verkrijgen, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook worden kansen in de waterketen benoemd. Stel, bijvoorbeeld, dat afvalwater wordt ingezet voor irrigatiedoeleinden. Dan ontstaat tijdens een periode van droogte niet alleen minder druk op lokale waterbronnen, maar kan ook worden tegengegaan of voorkomen dat de vervuilingen uit afvalwater zich stroomafwaarts in rivieren verspreiden, omdat het afvalwater met  geavanceerde zuiveringstechnieken geschikt wordt gemaakt voor hergebruik en niet wordt geloosd. Op basis van de uitkomsten van het model kan voor iedere vorm van hergebruik een optimale oplossing worden ontwikkeld om de waterkwaliteit effectief te bewaken en een evenwichtige kijk te bieden op de risico’s en kansen.

Specifieke toepassingen in de praktijk

De ontwikkelde methodologie zal worden toegepast in verschillende casusonderzoeken naar zowel nieuwe als bestaande scenario’s voor het hergebruik van water. Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van nieuwe bronnen voor drinkwater in Nederland en hergebruik van grijs water in de gezondheidszorg.

Deze scenario’s voor het hergebruik van water variëren in schaalomvang, van hergebruik van eigen water in een bedrijf of fabriek tot een drinkwaterbedrijf dat geschikte alternatieven zoekt voor drinkwaterbronnen.

Besluitvorming ondersteunen voor risicomanagement hergebruik

De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden samengebracht in een besluitvorming-ondersteunend instrument (decision support tool). Met dit instrument kunnen de chemische en microbiologische risico’s en kansen worden bepaald voor verschillende bronnen, zuiveringsmethoden en toepassingen van water. Eindgebruikers van water kunnen met behulp van het instrument voor hun specifieke doeleinden bepalen wat de relevante kansen en risico’s zijn, en welke maatregelen zij kunnen treffen om die risico’s te beheersen en hun kansen zo goed mogelijk te benutten.