Nieuws

Begeleidingsgroep Aquathermie drinkwaterbedrijven deelt kennis over energie en water

De urgentie van de energietransitie vraagt onder meer om een brede beschouwing van alle beschikbare duurzame bronnen voor warmte en koelcapaciteit. Gemeenten en RES-regio’s zijn voor hun Transitievisies Warmte (TVW) en Regionale Structuur Warmte (RSW) bezig om deze bronnen lokaal in kaart te brengen. Dit leidt ertoe dat drinkwaterbedrijven steeds vaker benaderd (zullen) worden met de vraag of zij warmte of koelcapaciteit aan willen bieden vanuit hun waterinfrastructuur, ook wel “aquathermie” genoemd. Om kennis over (ontwikkelingen) in aquathermie te delen komt sinds begin 2020 de Begeleidingsgroep Aquathermie (BGA) drie keer per jaar (online) bij elkaar. De BGA fungeert tevens als klankbordgroep voor het onderzoek van KWR naar aquathermie binnen het WarmingUP-programma. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om aan te haken.

De BGA is ontstaan uit een behoefte van de drinkwatersector aan kennisuitwisseling op het gebied van energie en (drink)water. De groep bestaat uit gedreven leden met veel kennis en ervaring in “energie en water”. Eerder was binnen het bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO) sprake van een themagroep over dit onderwerp (later Klimaatneutrale Waterketen), momenteel bestaat zo’n themagroep niet.

Behoefte aan een klankbordgroep

Bepaalde onderwerpen die destijds een plek hadden in BTO-verband zijn inmiddels belegd in bestaande initiatieven zoals “Blauwe Netten”. Voor andere onderwerpen, zoals aquathermie, was vanaf 2018 geen sectorbrede plek meer voor kennisuitwisseling. Bij de totstandkoming van de Green Deal Aquathermie en het WarmingUP-consortium (mede gefinancierd vanuit WiCE) was vanuit KWR behoefte aan een klankbordgroep om het onderzoek op het gebied van thermische energie uit drinkwater (TED) inhoudelijk te begeleiden. Beide behoeften hebben geleid tot de totstandkoming van de Begeleidingsgroep Aquathermie.

Belangrijkste taken

De BGA komt drie keer per jaar (online) bij elkaar en heeft als belangrijkste taken:

  1. Inhoudelijk begeleiden van het WarmingUP-programma, voor zover dit onderzoek betreft van KWR binnen Thema 3 – Aquathermie.
  2. Uitwisselen van kennis en (bedrijfseigen) initiatieven op het gebied van energie en water. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken, zoals de Warmtewet 2.0 en SDE-subsidies.
  3. Informeren van BGA-leden over ontwikkelingen in het Netwerk Aquathermie en over de Green Deal Aquathermie (linking-pin Netwerk Aquathermie).

Blijven voeden met kennis

Het WarmingUP-programma eindigt op 31 december 2022, waarna financiering van de BGA vanuit WarmingUP stopt. Onderzocht wordt hoe ook na die tijd de groep voort kan blijven bestaan. Gezien de urgentie van het thema is het belangrijk om met elkaar te blijven samenwerken en nieuwe input is daarvoor van harte welkom. Heb je interesse om deel te nemen aan de BGA? Of wil je gewoon een keer een overleg bijwonen? Neem dan contact op met Andreas Moerman (zie hieronder).

Deelnemers

De BGA bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter: Ewout Hekhuizen, (Dunea Warmte & Koude).
Secretaris: Andreas Moerman (KWR).
Deelnemers: Vincent de Laat (Brabant Water), Ortwin Deroo (De Watergroep), Carlijn van der Sande (Dunea Warmte & Koude), Jonne Klaver (PWN), Joost Bouten (Vitens), Theo Venema (Waterbedrijf Groningen), Stefan Mol (Waternet), Erwin de Bruin (WML), Anton Voets (Brabant Water, link met Netwerk Aquathermie), André Struker (Waternet, link met Kerngroep WiCE), Rob Eijsink (Vewin, agendalid), Frank Oesterholt (KWR).

 

delen