onderwerp

Burgerwetenschap en burgerparticipatie

Burgerbetrokkenheid vraagt om verbinding tussen techniek en maatschappij

Groeiende burgerbetrokkenheid stelt de watersector voor steeds hogere eisen. Er is een verbinding nodig tussen technische en sociale bestuursvraagstukken. Met de kennis en ervaring van KWR op het gebied van burgerwetenschap en participatieprocessen kunnen waterbedrijven en waterschappen inspelen op actuele vragen en eisen van klanten en burgers. Dat helpt de knelpunten ervan in kaart te brengen, strategische kansen te benutten en de afstand tussen burgers en de watersector te verkleinen.

Toenemende rol voor governance

Waterbedrijven, waterschappen, steden en regio’s ervaren een toenemend belang van publieke betrokkenheid. Klanten spelen daarom een diverse en complexe rol in de watersector. Zij zijn niet alleen gebruikers van water, maar ook steeds meer kritische consumenten en mondige burgers. Als gevolg van die groeiende burgerbetrokkenheid ligt de lat voor publieke organisaties steeds hoger. De watersector moet een goede dienstverlening bieden en transparant zijn. Techniek en inhoud zijn niet langer de enige factoren om knelpunten en kansen te sturen. Daarom is inzicht nodig in sociale en bestuurlijke (governance) aspecten van processen. Een verstandige invulling van governance vraagt om een veelzijdige aanpak, van het informeren van watergebruikers tot hen betrekken in stedelijk waterbeheer. Kennis over participatieprocessen is cruciaal om veranderende eisen van burgers en klanten te adresseren.

Korte introductie over de rol van citizen science voor de watersector.

Vraagstukken verbinden

Burgerwetenschap en publieke participatie zijn doeltreffende middelen om technische en sociale governance-vraagstukken te verbinden. Op deze gebieden heeft KWR veel kennis en ervaring te delen met de watersector. Met uiteenlopende nationale en internationale projecten onderzoeken we het samenspel waarin overheden, kennisinstellingen, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers invulling geven aan de drinkwatervoorziening en aan integraal waterbeheer. Onze expertise bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden (interviews, focusgroepen, enquêtes, netwerkanalyse).

Belanghebbende partijen die ondersteuning in participatieprocessen zoeken, kunnen bij KWR terecht voor onder meer het volgende:

  • begrijpen van houding, gedrag en diversiteit van burgers met betrekking tot water;
  • opzetten, vormgeven en duiden van burgerwetenschapsprojecten, waarbij burgers worden betrokken bij co-creatie, innovatie en het vergaren van kennis;
  • inzicht in vorm en mate van burgerparticipatie bij de bedrijfsvoering en activiteiten van waterorganisaties;
  • betrekken van burgers, al dan niet actief, bij het accepteren, vormgeven en/of implementeren van innovatie;
  • duiden van de relevantie van toenemend gebruik van sociale media voor risicocommunicatie, perceptie en vertrouwen;
  • verduurzaming stedelijke waterketen door publieke participatie en
  • vertaling van burgerbetrokkenheid in stapsgewijze transitie naar een waterwijze wereld.

Inzicht in knelpunten en kansen

Met onze kennis over participatieprocessen helpt KWR waterbedrijven en waterschappen in te spelen op actuele eisen van klanten en burgers. Daarmee ontstaat inzicht in huidige en toekomstige knelpunten en strategische kansen van burgerbetrokkenheid.

Podcast over Burgerwetenschap en burgerparticipatie