onderwerp

Nieuwe verontreinigende stoffen

Efficiënte meting en beoordeling

Nieuwe verontreinigende stoffen (emerging contaminants) vormen mogelijke bedreigingen voor volksgezondheid en milieu. KWR ontwikkelt methoden om slimmer, meer integraal, efficiënter en kostenbesparend deze stoffen in water te meten en te beoordelen. Dit helpt de watersector de risico’s van nieuwe verontreinigende stoffen voor mens en milieu te beoordelen en over de zuivering te beslissen.

Nieuwe verontreinigende stoffen als uitdaging voor de watersector

Dagelijks gebruiken wij duizenden chemicaliën en er komen continu nieuwe chemicaliën op de markt. Steeds betere detectietechnieken zorgen er ook voor dat bijvoorbeeld in oppervlaktewater lage concentraties verontreinigende stoffen worden aangetroffen, waarvan de aanwezigheid tot dan toe onbekend was. Al deze chemicaliën worden ingezet voor uiteenlopende doeleinden, variërend van industrie tot geneeskunde. De stoffen en hun omzettingsproducten kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Kennis is nodig om de mogelijke betekenis van deze stoffen voor de watersector te bepalen. Of nieuwe verontreinigende stoffen in het water terechtkomen en welk effect dit heeft op de volksgezondheid en het milieu is op voorhand vaak onbekend.

Microplastics zijn een geval apart. De uitvinding van plastic, meer dan honderd jaar geleden, heeft ons leven voor altijd veranderd. Plastic is een van de meest veelzijdige materialen die ooit zijn geproduceerd en is van invloed op de gezondheidszorg en op de manier waarop wij verpakken, eten, reizen en ons kleden. Maar aan de voordelen hangt wel een prijskaartje. Plasticvervuiling in ons zeemilieu vindt plaats op onthutsend grote schaal. Elk jaar komt 9,5 miljoen ton nieuw plasticafval in onze oceanen terecht. Het meeste daarvan, zo niet alles, is het gevolg van slecht beheerde afvalstromen uit zowel stedelijke – als plattelandsgebieden die in ons oppervlaktewater belanden. De grootschalige vervuiling van onze oceanen wordt ook snel een wereldwijd risico voor de volksgezondheid doordat plastic in onze voedselketen en onze watervoorziening terechtkomt.

Bij de zuivering moeten  waterbedrijven weten op welke stoffen of groepen stoffen zij zich moeten focussen. Daarvoor zijn geavanceerde chemisch-analytische technieken en bio-tests nodig, evenals innovaties in de prioriteitstelling en de risicobeoordeling.

265743492

Video – 02:12
Water company joint research: Emerging contaminants, new measurement methods & sensoring

Signaleren en prioriteren

KWR ontwikkelt methoden om slimmer, integraal, efficiënt en kostenbesparend stoffen in water te meten. Denk aan oppervlaktewater, maar ook aan rioolwater, waarin resten van medicijnen en illegale drugs worden aangetroffen. We beoordelen toxicologische risico’s, stellen indicatieve gezondheidsrichtlijnen op en doen uitspraken over het gedrag van nieuwe verontreinigende stoffen in de zuivering. Ook kijkt KWR hoe deze stoffen uit water verwijderd kunnen worden indien nodig. Onze onderzoekers zijn getraind in zowel het signaleren als prioriteren van nieuwe verontreinigende stoffen in de watercyclus.

Nieuwe technieken zoals een algemene screening met hoge resolutie massaspectrometrie zorgen voor een completer beeld van de waterkwaliteit. Onze onderzoekers ontwikkelen databases en methoden om vast te stellen welke stoffen relevant zijn. Ook werken we aan verdere identificatie en kwantificering van de geprioriteerde stoffen. Gecombineerd met bio-tests kunnen we uitspraken doen over de effecten van nieuwe verontreinigende stoffen op bijvoorbeeld de volksgezondheid of het watermilieu.

Hoge resolutie massaspectrometrie (HRMS) en voorspellende toxicologie (ToxCast) spelen een cruciale rol bij de prioritering en risicobeoordeling van nieuwe verontreinigende stoffen in water.

Realistische risicobeoordeling

De kennis en kunde van KWR helpt waterbedrijven, waterschappen, gemeenten en industrie bij het maken van een realistische beoordeling van nieuwe verontreinigende stoffen voor mens en milieu en te beslissen over de zuivering. Periodieke monitoring van de waterkwaliteit kan eventuele afwijkingen vroegtijdig signaleren, zodat we adequate maatregelen kunnen nemen.