onderwerp

Efficiënt meten en beoordelen

Nieuwe stoffen

Nieuwe stoffen veroorzaken mogelijk bedreigingen voor milieu en volksgezondheid. KWR ontwikkelt methoden om slimmer, efficiënter en kostenbesparend stoffen in water te meten en te beoordelen. Dit helpt de watersector bij het maken van een realistische risicoschatting van nieuwe stoffen voor de mens en milieu en te beslissen over de zuivering.

Nieuwe stoffen als uitdaging voor de watersector

We gebruiken dagelijks duizenden stoffen, en er verschijnen continu nieuwe stoffen op de markt. Steeds betere detectietechnieken zorgen er bovendien voor dat bijvoorbeeld in oppervlaktewater lage concentraties stoffen worden aangetroffen, waarvan de aanwezigheid tot dan toe onbekend was. Al deze chemische verbindingen en hun omzettingsproducten worden ingezet voor uiteenlopende doeleinden, variërend van industrie tot geneeskunde. Er zitten stofgroepen tussen die mogelijk schadelijk zijn voor mens en milieu. Kennis is nodig om de betekenis van zulke nieuwe stoffen voor de watersector te bepalen.
Of nieuwe stoffen in het water terechtkomen en welk effect dit heeft op de gezondheid van mens en milieu is vaak onbekend. Bij de zuivering moeten waterbedrijven weten op welke stoffen zij zich moeten focussen. Daarvoor zijn geavanceerde chemisch-analytische technieken en bioassays nodig, evenals innovaties in de risicobeoordeling.

 Nieuwe milieuverontreinigende stoffen stellen de watersector voor uitdagingen.

Nieuwe milieuverontreinigende stoffen stellen de watersector voor uitdagingen.

Signaleren én prioriteren

KWR ontwikkelt methoden om slimmer, efficiënter en kostenbesparend stoffen in water te meten. Denk aan oppervlaktewater, maar ook aan rioolwater, waarin medicijn- en drugsresten worden aangetroffen. We beoordelen toxicologische risico’s, stellen indicatieve gezondheidskundige richtlijnen op en doen uitspraken over het gedrag van nieuwe stoffen in de zuivering. Ook kijken we hoe deze stoffen uit water verwijderd kunnen worden als dat nodig zou zijn. Onze onderzoekers zijn getraind in zowel het signaleren als prioriteren van nieuwe stoffen in de watercyclus.

Nieuwe technieken zoals brede screening met hoge resolutie massaspectrometrie zorgen voor een completer beeld van de waterkwaliteit. Onze onderzoekers ontwikkelen databases en methoden om vast te stellen welke stoffen relevant zijn. Ook werken we aan verdere identificatie en kwantificering van de geprioriteerde stoffen. Gecombineerd met bioassays kunnen we uitspraken doen over effecten van nieuwe stoffen op bijvoorbeeld de volksgezondheid of het watermilieu.

Realistische risicoschatting

De kennis en kunde van KWR helpt waterbedrijven, waterschappen, gemeenten en industrie bij het maken van een realistische risicoschatting van nieuwe stoffen voor mens en milieu en te beslissen over de zuivering. Dit zorgt er onder meer voor dat de verplichtingen in het Drinkwaterbesluit goed kunnen worden nageleefd. Met periodieke monitoring van de waterkwaliteit kunnen eventuele afwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd en adequate maatregelen worden genomen.

-Zk3GlFYfRw

+ Lees meer