• Society Society
  • Citizen science en publieke participatie

onderwerp

Burgerbetrokkenheid vraagt om verbinding tussen techniek en maatschappij

Citizen science en publieke participatie

Groeiende burgerbetrokkenheid stelt de watersector voor steeds hogere eisen. Er is een verbinding nodig tussen technische en sociale governance-vraagstukken. Met de kennis en ervaring van KWR over citizen science en participatieprocessen kunnen waterbedrijven en waterschappen inspelen op actuele vragen en eisen van klanten en burgers. Dat helpt de knelpunten ervan in kaart te brengen, strategische kansen te benutten en de afstand tussen burgers en de watersector te verkleinen.

Toenemende rol voor governance

Waterbedrijven en waterschappen ervaren een toenemend belang van publieke betrokkenheid. Klanten spelen een diverse en complexe rol in de watersector. Zij zijn niet alleen gebruikers van water, maar steeds meer een kritische consument en mondige burger. Als gevolg van die groeiende burgerbetrokkenheid ligt de lat voor publieke organisaties steeds hoger. De watersector moet een goede dienstverlening hebben en transparant zijn. Techniek en inhoud zijn niet langer de enige factoren om knelpunten en kansen te sturen. Daarom is inzicht nodig in sociale en bestuurlijke (governance) aspecten van processen. Zinvolle invulling van governance vraagt om een veelzijdige aanpak, van het informeren van watergebruikers tot hen betrekken in stedelijk waterbeheer. Kennis over participatieprocessen is cruciaal om tegemoet te komen aan veranderende eisen van burgers en klanten.

Vraagstukken verbinden

Citizen science en publieke participatie zijn doeltreffende middelen om technische en sociale governance-vraagstukken te verbinden. Op deze gebieden heeft KWR veel kennis en ervaring te delen met de watersector. Met uiteenlopende (inter)nationale projecten onderzoeken we het samenspel waarin overheden, kennisinstellingen, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers invulling geven aan de drinkwatervoorziening en integraal waterbeheer. Onze expertise bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve (interviews, focusgroepen, enquêtes, netwerkanalyse) onderzoeksmethoden.

Partijen die ondersteuning in participatieprocessen zoeken, kunnen bij KWR voor onder meer het volgende terecht:

  • Begrijpen van houding en gedrag van (diversiteit in) burgers met betrekking tot water.
  • Opzetten, vormgeven en duiden van citizen science projecten waarbij burgers worden betrokken bij het vergaren en co-creëren van kennis en innovatie.
  • Zicht op vorm en mate van burgerparticipatie bij de bedrijfsvoering en activiteiten van waterorganisaties.
  • Betrekken van burgers, al dan niet actief, bij het accepteren, vormgeven en/of implementeren van innovaties.
  • Duiden van de relevantie van toenemend gebruik van sociale media voor risicocommunicatie, perceptie en vertrouwen.
  • Verduurzaming stedelijke waterketen door publieke participatie.
    Vertaling van burgerbetrokkenheid in stapsgewijze transitie naar een water-wise world.

Zicht op knelpunten en kansen

Met onze kennis over participatieprocessen helpt KWR waterbedrijven en waterschappen in te spelen op actuele eisen van klanten en burgers. Daarmee ontstaat inzicht in huidige en toekomstige knelpunten en strategische kansen van burgerbetrokkenheid.

De European Citizen Science Association

KWR is aangesloten bij de European Citizen Science Association (ECSA). De ECSA is een samenwerkingsverband dat streeft naar de groei van de Citizen Science beweging in Europa om hiermee de participatie van burgers in wetenschap te bevorderen.

The European Citizen Science Association (ECSA)