onderwerp

Participatie vraagt om verbinding tussen techniek en maatschappij

Burgerbetrokkenheid en citizen science

Groeiende burgerbetrokkenheid stelt de watersector voor steeds hogere eisen. Er is een verbinding nodig tussen technische en sociale governance-vraagstukken. Met de kennis en ervaring van KWR over citizen science en participatieprocessen kunnen waterbedrijven en waterschappen inspelen op actuele vragen en eisen van klanten en burgers. Dat helpt de knelpunten ervan in kaart te brengen, strategische kansen te benutten en de afstand tussen burgers en de watersector te verkleinen.

Burgerbetrokkenheid steeds belangrijker

Waterbedrijven en waterschappen ervaren een toenemend belang van publieke betrokkenheid. Klanten en burgers spelen een diverse en complexe rol in de watersector. Zij zijn niet alleen gebruikers van water, maar steeds meer een kritische consument en mondige burger.

Als gevolg van een groeiende burgerbetrokkenheid worden steeds hogere eisen aan publieke organisaties gesteld. De watersector moet een goede dienstverlening hebben en transparant zijn. Techniek en inhoud zijn niet langer de enige factoren waarmee uitdagingen en kansen worden gestuurd. Belangrijk is om inzicht te hebben in sociale en bestuurlijke (governance) aspecten van processen. Die governance moet zinvol worden ingevuld, uiteenlopend van het informeren van watergebruikers tot hen betrekken in stedelijk waterbeheer. Voor tegemoetkoming aan veranderende eisen van burgers en klanten is kennis over participatieprocessen nodig.

Governance-vraagstukken verbinden

KWR heeft veel kennis en ervaring in het verbinden van technische en sociale governance-vraagstukken in relatie tot citizen science en publieke participatie. In uiteenlopende (inter)nationale onderzoeks- en adviesprojecten doen we onderzoek naar het samenspel waarin overheden, kennisinstellingen, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en burgers vormgeven aan drinkwatervoorziening en integraal waterbeheer. Hierin maken we gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve (interviews, focusgroepen, enquêtes, netwerkanalyse) onderzoeksmethoden.

Ondersteuning door KWR in participatieprocessen bestaat onder meer uit:

  • Begrijpen van houding en gedrag van (diversiteit in) klanten en burgers met betrekking tot water.
  • Opzetten, vormgeven en duiden van citizen science projecten waarbij burgers worden betrokken bij het vergaren en co-creëren van kennis en innovatie.
  • Zicht op vorm en mate van burger participatie bij de bedrijfsvoering en activiteiten van water organisaties
  • Betrekken van burgers, al dan niet actief, bij de het accepteren, vormgeven en/of implementeren van innovaties.
  • Duiden van de relevantie van toenemend gebruik van sociale media voor risicocommunicatie, perceptie en vertrouwen.
  • Verduurzaming stedelijke waterketen door publieke participatie.
  • Vertaling van burger betrokkenheid in stapsgewijze transitie naar een water-wise world.

Knelpunten en strategische kansen

Met onze kennis over participatieprocessen helpt KWR waterbedrijven en waterschappen in te spelen op actuele eisen van klanten en burgers. Daarmee ontstaat inzicht in huidige en toekomstige knelpunten en strategische kansen van burgerbetrokkenheid.