Jaarbeeld 2022

Nieuwe Waterwijzer Natuur modelleert nu ook effecten van stikstofdepositie

Lokale herstel- en beheerplannen van natuurgebieden gebaat bij nieuwe WWN

Om aan te sluiten bij de actuele stikstofproblematiek is een nieuwe versie uitgebracht van de Waterwijzer Natuur. De WWN – ontwikkeld in opdracht van STOWA – is een vrij beschikbare tool om te kwantificeren hoe de effecten van waterbeheer en klimaatverandering doorwerken op de terrestrische natuur. Met de vernieuwde WWN kunnen gebruikers nu ook de gevolgen van verandering in stikstofdepositie op de terrestrische vegetatie berekenen. Dit maakt de tool nog beter bruikbaar bij lokale herstel- en beheerplannen van natuurgebieden.

Momenteel is de WWN het best beschikbare instrument voor effectberekeningen op de natuur. Dit geldt in elk geval voor hoog Nederland. De tool rekent zeer snel en genereert uitkomsten in de vorm van heldere kaarten en tabellen. Onder meer de Stowa raadt het gebruik van de WWN aan om tot een robuuste inrichting van natuurgebieden te komen.

Klimaatverandering meewegen

In tegenstelling tot bestaande beoordelingssystemen, houdt de WWN rekening met gevolgen van klimaatverandering. In de modellering worden specifieke eisen van de vegetatie in natuurgebieden aan de waterhuishouding meegewogen, vooral de grondwaterstand. Daarnaast worden met de WWN veranderingen in klimaat en waterbeheer procesmatig gesimuleerd. Dit maakt voorspellingen ervan robuuster dan wanneer dit gebeurt met kennisregels.

Veelzijdig instrument

Met de vernieuwde versie die nu ook de effecten van veranderingen in stikstofdepositie in de modellering meeneemt, voldoet de WWN nog beter aan de wensen van waterbeheerders. Het instrument kan worden gebruikt voor:

  • toetsen van de waterhuishouding aan bestaande vegetatiedoelen;
  • beoordelen van haalbaarheid vegetatiedoelen bij andere klimaatcondities;
  • vinden van nieuwe locaties die geschikt zijn voor natuurontwikkeling;
  • optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de natuur;
  • bepalen van effecten van veranderingen in stikstofdepositie op vegetatiedoelen.

 

delen