Nieuws

Huizen verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

Ondertekening Green Deal Aquathermie

Een brede coalitie brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, ofwel thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen. Op 14 mei ondertekenden partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven, hiervoor de Green Deal Aquathermie. Ook KWR ondertekende de Green Deal.

Aquathermie is warmte en kou uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. Aquathermie kan de overgang naar aardgasvrije verwarming versnellen en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar.

Green Deal Aquathermie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan de Green Deal als bijdrage voor de uitvoering van het programma Aquathermie. Andere partijen dragen ook financieel of in natura bij. Het doel is aquathermie onder de aandacht van de stakeholders te brengen, kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen, zodat aquathermie wordt verankerd in de regionale energiestrategie en kan worden toegepast als alternatieve verwarming. Hiervoor wordt samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Betekenis voor watersector en KWR

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. KWR zet zich in voor de grootschalige toepassing van aquathermie door bij te dragen aan de kennis- en innovatieagenda, kennis te delen over de benutting van aquathermie en te zorgen voor continuïteit in het onderzoek naar aquathermie. Deze activiteiten sluiten aan bij onderzoek van KWR naar thermische energie uit drinkwater, leidingnetten, bodemenergie en bodemecologie. Zo ontwikkelen KWR-onderzoekers de komende twee jaar tools die helpen bij het ontwikkelen van aquathermie-projecten.

Partijen

Naast KWR ondertekenden deze partijen de Green Deal: Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie BZK, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, Deltares, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, VNG, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie ZuidHolland, Netbeheer Nederland, Syntraal en IF Technology.

 

delen