onderwerp

Innovatieve waterbehandeling

Efficiënte en duurzame waterbehandeling mogelijk maken

Aan drinkwaterbehandeling worden veel eisen gesteld en de uitdagingen worden steeds complexer. Zo bevatten bronnen voor drinkwater bijvoorbeeld steeds meer nieuwe verontreinigende stoffen en antibioticaresistente bacteriën en neemt de verzilting toe. De veelzijdige expertise van KWR op het gebied van waterbehandelingstechnologieën biedt oplossingen voor een aantal kwesties waarmee de watersector wordt geconfronteerd. Dit helpt de innovatiekracht, efficiëntie en duurzaamheid van drinkwater- en afvalwaterbehandeling te versterken.

Hoge eisen vragen om vernieuwing

Terwijl wereldwijd de kwaliteit en beschikbaarheid van ruw water verslechtert, wordt van de zuivering verwacht dat deze resulteert in de levering van gezond, veilig en betrouwbaar drinkwater, tegen aanvaardbare kosten en energieverbruik en met minimale afval- en bijproducten. Vergelijkbare eisen gelden voor de zuivering van afvalwater. Als antwoord op deze snel veranderende omstandigheden moeten huidige toegepaste technieken voor drinkwaterbehandeling worden aangepast: soms moeten er nieuwe technieken bij (meer voor- en nabehandeling), soms ook moeten ze worden uitgebreid, vervangen en soms aangepast. Ontwikkeling en toepassing van innovatieve processen en concepten voor waterbehandeling zijn nodig, zodat de watersector tot in de verre toekomst kan voorzien in een schoon milieu en onberispelijk drinkwater.

Nieuwe technieken en procesmodellering

KWR beschikt over een breed spectrum aan mogelijkheden om drinkwaterbehandeling te verbeteren. Onze expertise omvat onder meer membraanfiltratie, geavanceerde oxidatie, ontharding, snelfiltratie, coagulatie, actieve koolfiltratie, ionenwisseling en biologische processen. Ook ontwikkelen we nieuwe technieken en concepten zoals eutectische vrieskristallisatie voor energiezuinige scheiding van zout en water, en multi-source one-step reverse osmosis (RO) voor volstroom RO-behandeling van ruwwaterbronnen met een minimale voorbehandeling. Op het gebied van voorwaartse osmose-gestuurde membraanprocessen vervult KWR in Nederland een pioniersrol. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van lucht/waterspoelingen om membraanvervuiling te beheersen en voor gefluïdiseerde ionenuitwisselingsprocessen voor de verwijdering van natuurlijk organisch materiaal. Voor innovatieve zuivering van afvalwater of slib ontwikkelt KWR nieuwe kennis, zoals biologische sulfaatreductie en hydrodynamische cavitatie voor effectieve slibontsluiting. Onze data-gestuurde modellen (soft sensors), statistische technieken  (datamining en data analytics) en procesmodellering geven inzicht in hoe drinkwaterbehandelingsprocessen efficiënter kunnen worden ingericht. Toepassingen zijn te vinden in uiteenlopende drinkwaterinstallaties: ultraviolet (UV) of UV/peroxide installaties, ozoninstallaties, onthardings- en flocculatiereactoren en reinwaterkelders.

Innovatief, efficiënt én duurzaam

Naast technische oplossingen spitst KWR zich toe op andere onmisbare aspecten in het vernieuwen van waterbehandelingsprocessen. Daarmee wordt innovatie behalve efficiënter ook duurzamer. Dit omvat optimalisatie van het ontwerp van deze behandelingsprocessen, bedrijfsvoering, dataprocessing, soft sensing (gelijktijdige verwerking van meervoudige data) en verbetering van procesmodellen.

Onderzoekers bij een full-scale membraaninstallatie van Evides Industriewater.

Onderzoekers bij een full-scale membraaninstallatie van Evides Industriewater (Rotterdam).