project

Effecten van ingrepen in distributienet op aanwezige micro-organismen: DNA-technieken bieden opheldering

Uit eerder onderzoek van Evides Waterbedrijf blijkt dat tijdens de distributie van drinkwater het aantal en de samenstelling van microbiële populaties kunnen veranderen. Dit onderzoek uit 2018 vond plaats in drie voorzieningsgebieden met drinkwater bereid uit oppervlaktewater. De hierbij toegepaste techniek is Next Generation Sequencing (NGS): een geavanceerde DNA-methode om de microbiologie in kaart te brengen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat het effect is van verschillende ingrepen in het leidingnet, gelet op de aanwezige microbiologie (populatie en processen) en hoe dit mogelijk de drinkwaterkwaliteit beïnvloedt. Daarmee draagt deze studie bij aan de levering van veilig en schoon drinkwater, maar ook aan het onderzoek naar een goede indicator voor de biologische stabiliteit van drinkwater.

Next Generation Sequencing

Evides Waterbedrijf levert drinkwater van verschillende bronnen: oppervlaktewater (87%), grondwater (10%) en in de duinen geïnfiltreerd oppervlaktewater (3%). Er wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar verbetering van de biologische stabiliteit van dit drinkwater tijdens distributie in geselecteerde en geïsoleerde gebieden. Eén van de technieken waarmee onderzoek wordt gedaan is NGS. Met deze moleculaire techniek wordt gekeken naar de diversiteit van de microbiële populaties die in het drinkwaterdistributiesysteem aanwezig zijn.

Testen van vier typen ingrepen

Het onderzoek uit 2018 liet zien dat de verandering in microbiële populaties al begint na de hogedrukpompen van de productielocaties. Waterkwaliteit, temperatuur en verblijftijd zijn factoren die van invloed zijn op deze verandering. De ingrepen die Evides met dit nieuwe onderzoek wil testen zijn als volgt:

  • ultrafiltratie (UF), waarbij voedingsstoffen en micro-organismen worden verwijderd;
  • intensief reinigen van een geselecteerd gebied in combinatie met UF;
  • levering van biologisch stabiel duinfiltraat in plaats van gezuiverd oppervlaktewater;
  • plaatselijke UV-desinfectie om de Aeromonas-aantallen in het distributiegebied te verlagen.

In het nieuwe onderzoek passen we samen met Evides NGS toe om in kaart te brengen wat het effect van deze ingrepen is op de microbiologische drinkwaterkwaliteit.