Jaarbeeld 2021

Serious game voor uitdagingen regionale watervoorziening

Driejarig project ‘Serious game voor ondersteuning planvorming Watertransitie’ van start

De ontwikkeling van een serious game moet voor alle stakeholders in de waterketen inzichtelijk maken wat het belang is van water, hoe de zoetwatervoorziening werkt en wat de impact is van keuzes op waterbeschikbaarheid. Het driejarige BTO/WiCE-project ‘Serious game voor ondersteuning planvorming Watertransitie’ is bedoeld om in gebiedsprocessen de verwachte watervraag en -aanbod onder verschillende scenario’s toegankelijk en interactief te maken. Op deze manier kunnen partijen gezamenlijk werken aan oplossingen voor de regionale zoetwatervoorziening. Waterbedrijf Groningen is initiatiefnemer van dit project.

Voldoende beschikbaarheid van zoetwater voor alle functies, zoals drinkwater, industrie, landbouw en natuur, nu en in de toekomst, is geen vanzelfsprekendheid. In het specifieke geval van de provincie Groningen ontbreken grote waterlopen en is zoet grondwater slechts beperkt beschikbaar. De droge zomers van de afgelopen drie jaren hebben deze beperkingen versterkt onder de aandacht gebracht. Deze en nog intensere droge periodes zullen in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen. Tegelijkertijd is er in de provincie Groningen een sterke en groeiende watervraag. Dit speelt nadrukkelijk bij de industrie (chemie, bio-based, en energie) rond de twee Noordzeehavens, Eemshaven en Delfzijl, die de aanjagers zijn voor verder groeiende toekomstige watervraag. Deze schaarste maakt het noodzakelijk om het hele systeem inclusief stakeholders te analyseren en gezamenlijk aan oplossingen te werken.

Waterbeschikbaarheid

Het project ‘Serious game voor ondersteuning planvorming Watertransitie’ is onderdeel van het Water in de Circulaire Economie (WiCE) programma van de waterbedrijven en KWR. De serious game maakt de verwachte watervraag en -aanbod onder verschillende scenario’s toegankelijk en interactief beschikbaar. Alle stakeholders (dus ook diegenen zonder specialistische waterkennis) krijgen met het spel inzicht in het belang van water, hoe de zoetwatervoorziening werkt en wat de impact is van keuzes op waterbeschikbaarheid. Met behulp van de game kunnen regionale stakeholders op een laagdrempelige in gesprek over de uitdagingen van een duurzaam watersysteem en mogelijke oplossingen. Dit creëert draagvlak voor maatregelen en keuzes.

Watertransitie Groningen

De serious game is zodanig van opzet dat het op verschillende casussen toepasbaar is. Zoals in dit project is voorzien, is de casus Watertransitie Groningen een eerste toepassing. Deze casus illustreert in dit voorstel het type vraagstuk waarvoor de serious game kan worden toegepast.

Samenwerking

In dit project werken KWR, WLN en Waterbedrijf Groningen samen met experts in serious gaming van NHL Stenden en Universiteit Exeter. In een aantal workshops met het projectteam wordt eerst op hoofdlijnen een spelontwerp ontwikkeld. Uitwerking van de doelstellingen en ontwerpspecificaties gebeurt aan de hand van een stakeholder- en watersysteem-analyse. Op basis hiervan vindt de ontwikkeling van het spel plaats, dat uiteindelijk met stakeholders in de regio kan worden gespeeld.

Verschillende aspecten en abstractieniveaus van de watertransitie in Groningen.

delen