Nieuws

Groeiplan Watertechnologie krijgt € 135 miljoen uit Nationaal Groeifonds

Consortium van 600 partijen werkt aan watertechnologie en waterbeschikbaarheid

Een consortium van circa 600 partijen gaat € 342 miljoen investeren in de ontwikkeling, groei en export van de watertechnologiesector en in samenhang daarmee in duurzame Nederlandse waterbeschikbaarheid. Hun Groeiplan Watertechnologie omvat een periode van 10 jaar. Voor dit plan is financiering uit het Nationaal Groeifonds (NGF) toegekend. Op 24 februari heeft het kabinet besloten een bedrag van € 135 miljoen uit het Nationaal Groeifonds te investeren in dit Groeiplan Watertechnologie. De overige middelen worden ingebracht door bedrijven (€106 miljoen) en decentrale overheden en kennisinstellingen (€101 miljoen). KWR is mede-initiatiefnemer van het Groeiplan en zal een coördinerende rol hebben in de realisatie van het plan.

In april 2022 had de NGF-adviescommissie al € 135 miljoen gereserveerd op basis van een voorloper van het nu goedgekeurde Groeiplan Watertechnologie. Het consortium heeft het oorspronkelijke plan in de afgelopen maanden verbeterd naar aanleiding van suggesties van de commissie. Daarbij is onder andere meer focus gelegd op het nationale verdienvermogen.

Uniek in breedte en omvang

De NGF-adviescommissie noemt de samenwerking achter het Groeiplan ‘uniek in breedte en omvang’ en ziet een groot potentieel. Nederlandse bedrijven ontwikkelen producten, processen en diensten die wereldwijd kunnen worden verkocht in markten waar vraagstukken op het vlak van waterkwantiteit en -kwaliteit spelen. Die markten zijn praktisch overal. Zo benoemt het World Economic Forum waterschaarste al acht opeenvolgende jaren als één van vijf grootste bedreigingen wereldwijd voor de welvaart. De grote economische kansen in de noodzakelijke beschikbaarheid van voldoende schoon water worden nu door verschillende oorzaken nog te weinig en te langzaam verzilverd.

Barrières verlagen

Het Groeiplan Watertechnologie draagt bij aan verlaging van de barrières voor innovatie en vermarkting van baanbrekende technologieën en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de innovatiekracht, de groei en het exportvolume van de sector. Het plan omvat het gehele ecosysteem van kennis naar kunde naar kassa: van onderzoek tot en met verdere ontwikkeling, validering en opschaling tot eerste demonstratie-toepassing door (private en publieke) launching customers, met flankerende afstemming binnen de sector en met andere sectoren. Het Groeiplan borgt de doorstroming van Nederlandse bedrijven naar de wereldmarkt en biedt zo economische meerwaarde voor bedrijven in de Nederlandse watertechnologie. Het zet in op groei van het verdienvermogen en de arbeidsproductiviteit, zowel voor de watertechnologiesector als voor watergebruikende sectoren.

Watertransitie

Tegelijkertijd leidt de bijbehorende innovatie en valorisatie tot een watertransitie die zorgt voor voldoende schoon water en een grotere leveringszekerheid voor alle gebruikers (huishoudens, industrie, agro, natuur). Dit is een essentiële voorwaarde in het vestigingsklimaat voor ondernemen en wonen.

KWR focust op pilots & testen…

Het Groeiplan Watertechnologie is omvangrijk: het beslaat 10 jaar en er nemen circa 600 partijen deel. Binnen het consortium zal KWR zich voornamelijk bezig gaan houden met (de coördinatie van) pilot- en praktijktestprojecten, zodat innovatieve watertechnologie opgeschaald en gevalideerd kan worden in de richting van verdere demonstratie. Daarvoor zal KWR samen met STOWA de programmalijn Pilots & Testen gaan trekken. Grootschalige pilots en testen onder praktijkomstandigheden versnellen de overbrugging van de onderzoeks- naar de commerciële fase. Zo vinden innovaties sneller hun weg naar de praktijk en wordt er sneller maatschappelijke en economische impact gegenereerd.

…en versnellen en maximaliseren

Daarnaast zal KWR een belangrijke rol spelen in het Ondersteunend Werkpakket Versnellen en maximaliseren.

Het groeiplan ziet de succesvolle versterking van de economische groei en duurzaamheid nadrukkelijk als een socio-technische opgave. De versnelling van de economische groei in de watertechnologiesector vergt ook maatschappelijke en sociale innovaties, nieuwe rollen voor overheden, aanpassing van wet- en regelgeving en de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleide mensen. Het werkpakket Versnellen en maximaliseren heeft als doel om zowel de innovatie te versnellen als de waarde en impact van het Groeiplan Watertechnologie te maximaliseren. Het is daarmee dienstbaar aan de verschillende programmalijnen en de focusgebieden van het groeiplan.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het NGF is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het NGF trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei, te weten: kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Uniek aan het Groeiplan is dat het volledige onderzoeks- en innovatie ecosysteem rond watertechnologie is inbegrepen – van onderzoek tot en met fullscale demonstratie in de waterinfrastructuur en de verdere marktontwikkeling. Deze ketenaanpak is hier weergegeven.

delen