Jaarbeeld 2023

Groeifonds zegt reservering Holomicrobioom-project toe

200 Miljoen euro gereserveerd voor alomvattend onderzoek naar microleven

In de derde projectronde van het Nationaal Groeifonds – Terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie – is een reservering toegezegd van 200 miljoen euro voor onderzoek naar de wijze waarop microbiomen in alle delen van ons voedselsysteem samen één groot netwerk vormen: een ‘holomicrobioom’. Doel van het onderzoek is onder meer het veiliger en gezonder maken van drink- en grondwater. Alle kennisinstellingen die in Nederland onderzoek doen naar microbiomen zijn bij het initiatief betrokken. KWR neemt deel als partner en brengt expertise in over het microbioom, gerelateerd aan de watercyclus.

Naar een gezonder Holomicrobioom’ is de titel van het project dat onlangs een reservering van het Nationaal Groeifonds kreeg toegezegd. Het is een heldere omschrijving van wat het publiek-private initiatief wil bereiken, aldus microbioloog Paul van der Wielen. “Een holomicrobioom is een soort ‘microbiologische jungle’ die overal om ons heen is te vinden. Het is de optelsom van alle gemeenschappen aan bacteriën, virussen en schimmels die – hoe microscopisch klein ook – een ongelofelijk groot effect hebben op de gezondheid van mensen, dieren, planten en onze leefomgeving. Door nu te investeren in kennis, kennisvalorisatie, onderwijs en menselijk kapitaal, zal Nederland over tien jaar op de kaart staan als voortrekker in microbioom-toepassingen.”

Wereld aan mogelijkheden

Dankzij nieuwe technieken is het steeds beter mogelijk om microbiomen te meten, in kaart te brengen, te begrijpen en te voorspellen. Met deze kennis opent zich een wereld aan mogelijkheden: van gezondere voeding tot medische behandelingen, van duurzame en circulaire landbouw en veehouderij tot betere bodem- en waterkwaliteit en minder uitstoot van broeikasgassen en nutriënten.

Gezonder grond- en drinkwater

De toezegging door het Nationaal Groeifonds betekent een forse investering in fundamenteel en toegepast onderzoek naar microbiomen en hun samenhang. Deze kennis moet oplossingen aandragen voor maatschappelijke en ecologische vraagstukken, zoals het veiliger en gezonder maken van grond- en drinkwater.

Nu de reservering door het Nationaal Groeifonds is toegezegd, zal het voorstel worden afgestemd met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat om een reservering van 200 miljoen euro, verdeeld over 10 jaar.

delen