Jaarbeeld 2021

Co-makership: samen kennis creëren, delen en in de praktijk brengen

KWR brengt waterprofessionals en waterwetenschappers tot elkaar

KWR ontwikkelt kennis waarmee de watersector haar doelen zo duurzaam mogelijk kan bereiken en helpt om die kennis in de praktijk te brengen. Dat doen we het liefst in de vorm van ‘co-makership’: in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en researchpartners in alle fases van het onderzoeksproces. Samen stellen we de onderzoeksvragen op, samen voeren we onderzoek uit en we brengen resultaten naar toepassing in de praktijk. “Daarbij begint het met steeds de juiste partijen met elkaar verbinden,” vindt Jolijn van Engelenburg, programmamanager Bedrijfstakonderzoek Drinkwater (BTO). “Een ander belangrijk aspect is helder hebben wat alle partijen nodig hebben, of elkaar juist kunnen bieden,” zegt Raül Glotzbach van Watershare.

Wetenschappers en professionals uit de watersector spreken niet automatisch dezelfde taal. Vaak is een vertaalslag nodig om effectief met elkaar te verbinden. Jolijn van Engelenburg is een van de mensen bij KWR die vooral opereert op dit grensvlak tussen waterprofessionals en waterwetenschappers. Zij is programmamanager binnen het Bedrijfstakonderzoek Drinkwater (BTO), het collectieve onderzoeksprogramma dat KWR voor en met de waterbedrijven uitvoert. Daarbij zet zij de ervaring in die ze als waterprofessional en als wetenschapper heeft opgedaan. Van Engelenburg: “Mensen bij elkaar brengen, zie ik als mijn voornaamste taak. Op dit moment zoeken we vooral naar verbinding om de resultaten van het BTO verder te verspreiden. Mijn ervaring uit mijn tijd als professional bij een waterbedrijf is dat de resultaten uit BTO-projecten niet altijd verder komen dan bij de professionals in de begeleidende themagroepen. Daarom vraag ik juist steeds aandacht om die kennis breder gedeeld te krijgen binnen elk bedrijf. Om dat effectief te doen, moeten we zowel de taal van waterprofessionals als die van waterwetenschappers spreken.”

Kenniscyclus en co-makership

KWR voert onderzoek uit volgens een kenniscyclus. Co-makership, waarbij je samen de cyclus doorloopt, is hiervan een essentieel onderdeel. KWR betrekt bij elke stap in dit proces toekomstige gebruikers van de kennis betrekken, zodat resultaten goed bruikbaar zijn in de praktijk.

  1. Identificeer welke kennis voor de praktijk nodig is. Wat willen we weten?
  2. Zet het onderwerp op je eigen agenda en mogelijk ook op de agenda van andere stakeholders. Wat gaan we het eerst doen? Wie moeten we voor dit onderzoeksonderwerp ook interesseren?
  3. Verzamel de bestaande kennis en doe onderzoek om ontbrekende kennis te vergaren.
  4. Draag deze nieuwe kennis over aan gebruikers en help hen om die in de praktijk toe te passen.
  5. Help hen economische en/of maatschappelijke waarde te creëren met de nieuwe kennis.

Netwerken en intranetten

Om die kennis beter te verspreiden, zijn in 2021 verschillende nieuwe initiatieven genomen. Van Engelenburg: “Met een aantal waterbedrijven werken we nu samen om de resultaten uit BTO-projecten ook op de bedrijfsintranetten onder de aandacht te brengen, in een vorm die de mensen die er iets mee kunnen aanspreekt. Daarmee hopen we het oppakken van de nieuwe kennis te vergroten. Een ander belangrijk aspect bij het verspreiden van kennis is dat mensen elkaar moeten weten te vinden, dat kennisgebruikers en wetenschappers met elkaar netwerken. We horen momenteel vooral van jonge professionals bij de waterbedrijven en jonge wetenschappers bij KWR dat zij behoefte hebben aan het opbouwen van een netwerk om ervaringen te delen met andere jonge professionals en wetenschappers in de drinkwaterwereld en de watersector. We doen dus ons best om mensen bij elkaar te brengen. Zo hebben we in 2021 Dunea en Jong Vitens op bezoek gehad bij het “Early Career Network” van jonge KWR-wetenschappers. En er is nu belangstelling voor GRROW, een verkennend BTO-project waarin jonge wetenschappers en drinkwaterprofessionals zich gaan buigen over de drinkwatersector in 2070. ”

Watershare

Raül Glotzbach is wetenschappelijk onderzoeker bij KWR en spant zich onder meer in voor de groei van Watershare als internationale kennisuitwisselingsgemeenschap. “Binnen Watershare brengen we onder het motto ‘Global expertise for local water challenges’ ook mensen bij elkaar, professionals en wetenschappers. We bouwen een wereldwijd netwerk rond vijf sterke ‘regionale’ hubs: Sub-Saharan Africa, Latin America, Middle East and Eastern Mediterranean, Lower Danube River Basin. In West-Europa een hub rond Nederland en Vlaanderen, geleid door KWR.” Glotzbach: “Binnen Watershare willen we nog meer inzicht krijgen in wat onze partners precies zoeken, welke kennisbehoefte ze hebben, en wat ze juist aan anderen te bieden hebben. We willen zo partijen bij elkaar kunnen brengen die elkaar kunnen helpen om tot de juiste, in de praktijk toepasbare antwoorden te komen. Ik zie het ook als een gelegenheid voor de leiders van Watershare-hubs om de partners binnen Watershare de weg naar elkaar te wijzen, als matchmakers en kennismakelaars.”

BTO en Watershare Webinars

In 2021 hebben Watershare en het BTO de handen in elkaar geslagen om hun partners te helpen nieuwe inzichten en ervaringen met elkaar te delen. Onder de titel Sharing International Experiences on Water Supply hebben zij een webinarreeks georganiseerd. Hierin kwamen verschillende actuele uitdagingen voor de watersector aan de orde, van klimaatverandering tot bevolkingsgroei en een toename van economische activiteit. Glotzbach: “De webinars behandelen steeds een actueel thema, waarover experts aan het woord kwamen. Het doel is om van elkaars ervaring te leren. Omdat de webinars online zijn, kunnen we meer en gemakkelijker mensen met elkaar in contact brengen. Ook internationaal. Deze online aanpak willen dan ook zeker volhouden.” Het eerste webinar vond in november plaats en ging over waterhergebruik en alternatieve bronnen, het tweede, in december, behandelde digitalisering in de watersector. Inmiddels zijn er zes webinars geweest, met telkens 30 tot 40 deelnemers.” Van Engelenburg: “Door cases van waterbedrijven en uit het buitenland te bespreken, bieden we nieuwe invalshoeken en mogelijke oplossingen. Door deze aanpak zijn de webinars zowel interessant voor de praktijk als voor het onderzoek.”

delen